07 juli, 2014

Fler millenniemål i sikte till 2015

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och det globala biståndet ökar. Med bibehållet fokus och en sista kraftansträngning finns möjlighet att bocka av ytterligare delmål i tid till 2015, då målen ska vara uppfyllda. Enligt den senaste statistiken har stora framsteg gjorts när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar, öka kvinnors politiska deltagande och bekämpa hungern.

”Det är knappt 550 dagar kvar till millenniemålen går ut. Att fortsätta arbetet för att uppnå så många delmål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i en kommentar till den färska millenniemålsrapporten.

Miljontals människor har fått det bättre tack vare de globala, regionala och lokala insatser som gjorts för att nå millenniemålen. Det framgår av FN:s årliga millenniemålsrapport som idag presenteras i New York. Delmålen om att halvera fattigdomen, öka tillgången till rent vatten, förbättra livet för sluminvånare och att lika många flickor som pojkar ska få börja skolan har redan uppnåtts. Årets rapport visar att ytterligare mål är på god väg att uppnås i tid till 2015, som är millenniemålens stoppdatum.

Om den nuvarande trenden håller i sig kommer världen att överträffa de uppsatta målen för malaria-, tuberkulos- och hiv-behandling. Även målet om att halvera världens hunger verkar vara inom räckhåll. Stora framsteg har också gjorts när det gäller tekniköverföring, skuldsanering och ökat kvinnligt politiskt deltagande.

Millenniemålsrapporten är baserad på omfattande officiell statistik och visar hur nationella regeringar, det internationella samfundet, civilsamhället och den privata sektorn tillsammans gjort stora framsteg för att infria millenniemålen, minska den globala fattigdomen samt skapa förutsättningar för en bättre framtid.

”Millenniemålen är ett löfte om att upprätthålla grundläggande principer om mänsklig värdighet, jämlikhet och rättvisa” sa Ban Ki-Moon vid lanseringen av årets rapport.

Miljontals liv har räddats    
Under de senaste 20 åren har dödligheten bland barn under fem år sjunkit med nästan 50 procent, vilket motsvarar att 17 000 färre barn under fem år dör varje dag. Mellan 1990 och 2013 har dessutom mödradödligheten minskat med 45 procent. Även millenniemål 6 – stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar – har gått framåt:

  • Antalet hiv-infektioner minskar och 6,6 miljoner liv har kunnat räddas tack vare ökad tillgång på bromsmediciner.
  • 22 miljoner liv har kunnat räddas – tack vare förbättrad behandling av tuberkulos.
  • 3,3 miljoner malariarelaterade dödsfall har undvikits tack vare ökad medvetenhet och kunskap om sjukdomen.

 

Millenniemålen – grunden för framtidens utvecklingsagenda     
Med knappt 550 dagar kvar tills millenniemålen går ut har FN:s medlemsländer fullt upp med att utforma nästa globala utvecklingsagenda som ska antas av världens ledare i september nästa år. Årets millenniemålsrapport slår fast att det är avgörande för de nya utveckligsmålen att arbetet för att infria millenniemålen fortsätter även under det kommande året. Trots stora framsteg överlag återstår nämligen fortfarande mycket att göra; barn- och mödradödligheten är exempelvis fortfarande hög, trots att många dödsfall hade kunnat undvikas. Samma sak gäller sanitetsmålet där vi – framstegen till trots – riskerar att inte nå ända fram. Rapporten uppmanar därför alla intressenter att intensifiera arbetet på de områden där framstegen inte varit tillräckliga.

Satsningar på sanitet kan ge stora vinster 
Sedan 1990 har 2,3 miljoner människor fått tillgång till förbättrat dricksvatten. Under samma tidsåperiod har dessutom en fjärdedel av jordens befolkning fått tillgång till förbättrad sanitet (genom latriner, vattentoaletter eller andra sanitetsanläggningar). Fortfarande tvingas dock en miljard människor tillämpa så kallad “open defication”, vilket innebär att de gör sina behov i det fria, något som medför stora hälsorisker. En övervägande majoritet av dessa – 82 procent – lever i folkrika medelinkomstländer. Det krävs därför ännu större ansträngningar och investeringar för att förändra situationen för människor som saknar tillgång till god och hållbar sanitet.

Kunskapen finns – nu krävs kraftfullare insatser för att rädda ännu fler kvinnor och barn 
Under 2013 dog nästan 300 000 kvinnor runt om i världen i samband med graviditet eller förlossning – dödsfall som i många fall hade kunnat förhindras. Även om de allra flesta kvinnor i utvecklingsländerna idag genomgår någon typ av hälsoundersökning under sin graviditet är det bara hälften som har möjlighet till de fyra prenatala hälsoundersökningar som rekommenderas.

Diarré och lunginflammation är fortfarande de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år. Dessutom beräknas 25% av alla barn under fem år i utvecklingsländerna lida av hämmad tillväxt  (engelskans ”stunted”) – på grund av lågt eller felaktigt näringsintag. Även om andelen barn som lider av hämmad tillväxt har minskat avsevärt sedan 1990 beräknas 162 miljoner barn runt om i världen ha kroniska besvär orsakade av undernäring som kan förebyggas.

Idag börjar nio av tio barn i utvecklingsländerna skolan. Av de 58 miljoner barn som inte går i skolan bor hälften i konfliktdrabbade områden. Det är barn från dessa områden, flickor från fattiga hushåll på landsbygden och barn med olika typer av funktionshinder som löper allra störst risk att bli utan grundläggande utbildning. Det relativt höga antalet barn som inte fullföljer sin grundskoleutbildning förblir även det ett hinder för att uppnå universell allmän grundutbildning.

Skuldbördan minskar – men det rekordhöga biståndet missar de allra fattigaste
Efter två års nedgång ökar nu åter det officiella biståndet. Under 2013 uppgick det till 134,8 miljarder dollar – den högsta nivån någonsin. Biståndet till de allra fattigaste länderna, som står längst ifrån att uppnå millenniemålen, är dock på nedgång. Bland framstegen märks att tullar och avgifter har minskat och ungefär 80 procent av importen från utvecklingsländerna till de utvecklade länderna sker numera tullfritt. Utvecklingsländernas skuldbörda ligger fortsatt kvar på ungefär 3 procent av exportintäkterna, vilket innebär en minskning med tre fjärdedelar sedan 2000.

Bättre data skulle ge bättre resultat           
Sammanfattningsvis slår rapporten fast att betydande framsteg inom utvecklingsarbetet har gjorts på senare tid. Rapporten framhäver emellertid att bristen på tillförlitlig statistik i många länder försvårar utvecklingsbevakningen och att bättre statistisk rapportering skulle leda till ökade möjligheter att nå millenniemålen. Ett exempel på detta är att antalet länder som lämnade in lägesrapporter om situationen för hiv/AIDS ökade från 102 till 186 mellan åren 2004 till 2012. Detta bidrog i sin tur till ökade globala insatser i kampen mot viruset; finansieringen för hiv-programmen mer än tredubblades och 9,5 miljoner människor som lever med hiv hade 2012 fått tillgång till bromsmedicinering.

Ta del av rapporten här.

The Millennium Development Goals Report 2013, är en årlig översikt av hur det går för uppnåendet av millenniemålen – globalt och regionalt. Rapporten ges ut av UNDESA (FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor) och bygger på aktuell statistik från över 28 FN-organisationer och andra internationella organisationer. En fullständig uppsättning av den data som används i rapporten finns tillgänglig på mdgs.un.org.

Mer information: www.un.org/millenniumgoals

Mediaförfrågningar:
Stockholm: UNDP:s nordiska kontor, Monica Lorensson, monica.lorensson@undp.org, 076-883 96 56
New York: FN Sekretariatets informationsavdelning, Wynne Boelt, boelt@un.org, + 1 212-963-8264

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter