Foto_UNESCO_Jakarta

06 mars, 2014

Post-2015: Global konversation fortsätter

Den globala konversationen kring nästa utvecklingsagenda efter 2015 går nu in en ny fas, där en dialog kring genomförandet av agendan planeras i 50 länder. 

Bakom initiativet står FN:s utvecklingsgrupp (UNDG) som samlar 32 FN-program och fonder, och leds av UNDP:s högsta chef, Helen Clark.

Konsultationerna kommer att ske i form av offentliga möten och diskussioner där beslutsfattare, samt företrädare för det civila samhället och privatsektorn diskuterar hur nästa utveckligsagenda – som ska bygga vidare på framgångarna med millenniemålen – bäst kan genomföras.

Resultatet av detta kommer sedan att kompletteras med online-konsultationer på plattformen the World We Want 2015.

”Vi är fast beslutna att förändra hur multilateral utvecklingsdiplomati fungerar och utöka möjligheterna och de områden där människor kan engagera sig i FN:s arbete”, säger Olav Kjorven, UNDP:s särskilda rådgivare i frågor som rör Post-2015.

Konversationerna ska fokusera på att hitta lösningar och strategier kring sex tematiska områden:

  • Anpassa post-2015 agendan till nationella och lokala förutsättningar
  • Bidra till att stärka kapacitet och institutioner
  • Göra uppföljning och rapportering samt olika former av ansvarsutkrävande inkluderande och transparanta
  • Partnerskap med det civila samhället och andra aktörer
  • Partnerskap med den privata sektorn
  • Kultur och utveckling

 

Resultaten från dessa konsultationer kommer att presenteras för FN:s medlemsstater under förhandlingarna kring den nya agendan.

”Just nu arbetar vi, tillsammans med FN:s medlemsstater och våra kollegor i FN-systemet, för att identifiera länder som vill stå värd för dialogerna”, säger Olav Kjorven. ”Vi siktar på en bred representation – regionalt och tematiskt – så att resultaten sedan blir användbara i de förhandlingar där FN:s medlemsstater så småningom ska enas om de nya målen”.

Den globala konversationens första fas
Genom den FN-ledda globala konversation som genomfördes under 2013 – som inkluderade 88 länder på 11 tematiska områden samt den globala undersökningen MY World – har nära två miljoner människor uttryckt sina prioriteringar för nästa utvecklingsagenda.

Resultaten av dessa möten, workshops, intervjuer och omröstningar – online och off-line – finns samlade i rapporten ”A Million Voices: The World We Want”.

Läs hela texten på engelska

Följ diskussionen på Twitter: #Post2015

Bilden: Indonesiska ungdomar diskuterar utmaningar under en ungdomskonsultation, som organiserades av UNESCO i Jakarta. Fattigdom, svagt ledarskap och brist på deltagande var några av frågorna som kom upp. Foto: UNESCO Jakarta.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter