25 september, 2015

Så har det gått med millenniemål 8 – en sista rapport från MDG Gap Task Force

2015 års rapport från FN:s “MDG Gap Task Force”, som släpptes förra veckan, fortsätter att bevaka de fem kärndelar av det globala partnerskapet för utveckling, som finns med i millenniemål 8. Dessa delar är biståndet, tillgång till marknader och handel, hållbara skulder, tillgång till billiga nödvändiga mediciner och tillgång till ny teknologi.


Årets rapport är den sista i serien som följt millenniemål 8 och ger en avslutande rapport över de senaste 15 åren med globalt partnerskap för utveckling. Betydande framsteg har gjorts mot ett effektivt internationellt partnerskap inom de fem områdena, men flera tillkortakommande inom utvecklingssamarbete har fortsatt att belysa behovet för ett förnyat globalt partnerskap för utveckling.

Biståndet har ökat under millenniemålsperioden, trots att biståndet till de minst utvecklade länderna minskat de senaste åren. Global handel av varor och tjänster har ökat märkbart de senaste 15 åren och värderas nu till mer än 20 biljoner dollar med ökat deltagande från utvecklingsländer. En nyckelutmaning för millenniemål 8 har varit det internationella samfundets misslyckande i att slutföra ”the Doha Development Round” – internationella förhandlingar för att underlätta global handel – efter 13 år av förhandlingar. Detta har haft negativa konsekvenser för handel som en katalysator för ekonomisk tillväxt och utveckling.

Initiativ till skuldavskrivningar har minskat skuldbördan för många utvecklingsländer, men behovet av förbättrade policyer för att förhindra och lösa skuldkriser kvarstår.

Bevakning av tillgången till nödvändiga mediciner till rimliga priser har upprepade gånger visat att tillgång, generellt sett, är otillräcklig. I synnerhet har studier visat att mediciner är mindre tillgängliga i offentlig hälsosektor än i privat sektor. Slutligen noterar rapporten att tillgång till ny teknologi, och särskilt till informations- och kommunikationsteknologi, har vuxit avsevärt sedan år 2000 men att dessa framgångar fortsätter att följas åt av ett stort digitalt gap mellan utveckade och utvecklingsländer

Ladda ner och läs hela rapporten här!

Sök bland nyheter