12 juni, 2015

Utkast till den nya post 2015-agendan

FN är i färd med att definiera en utvecklingsagenda, post-2015. Agendan kommer att antas vid ett toppmöte i september 2015 och gälla från årsskiftet, vilket är måldatumet för att förverkliga millenniemålen. Agendan håller för närvarande på att utarbetas genom mellanstatliga förhandlingar.

Processen för att komma fram till den nya post 2015-agendan är driven av medlemsstater med ett brett deltagande från aktörer inom det civila samhället. Processen har resulterat i en uppsättning av hållbara utvecklingsmål (SDGs).

FN har administrerat de globala samtalen om den nya agendan och har också ansvar för att stödja medlemsstaterna i arbetet med, och senare implementeringen av, den hållbara utvecklingsagendan.

I början på juni släpptes det första utkastet till den nya agendan, innehållandes 17 mål och 169 delmål. I utkastet går att läsa att agendan är en handlingsplan för människor, planet och välstånd och att den också syftar till att stärka universell fred. Alla länder ska i partnerskap implementera agendan och agendan utgör ett löfte om att ingen ska lämnas på efterkälken.

Här kan du läsa hela utkastet.

Sök bland nyheter