En kvinna i Mongoliet föder barn med utbildad personal närvarande. UN/Photo Eskinder Debebe

En kvinna i Mongoliet föder barn med utbildad personal närvarande. UN/Photo Eskinder Debebe

Tillgång till utbildad personal i samband med förlossning minskar mödradödligheten

Andelen kvinnor som får någon form av mödravård under sin graviditet ökat avsevärt – från 64 procent år 1990 till 83 procent år 2012. Trots detta så har endast hälften av världens kvinnor tillgång till mödravård.

Kostråd, malariabehandling och kunskap att känna igenom symptom och eventuella komplikationer har visat sig vara till stor hjälp och bidragit till att rädda många kvinnors liv.

Genom mödravård kan man också undvika att hiv-positiva kvinnor överför smittan till sina barn.

Rekommendationen är att alla gravida kvinnor besöker en barnmorska minst fyra gånger under sin graviditet – fortfarande är det bara hälften av världens kvinnor som har chans att göra det.

Unga kvinnor i riskzonen
Att få barn i unga år – mellan 15 – 19 år – ökar även det riskerna.

Mellan år 1990 och 2000 minskade antalet tonårsfödslar för att sedan återigen börja öka.

I Afrika söder om Sahara är 117 födslar av 1 000 en tonårsfödsel. Även om kvinnor överlag får färre barn har tonårsfödslarna inte minskat i motsvarande utsträckning.

Siffror från 24 länder i Afrika söder om Sahara visar att unga kvinnor i de fattigaste hushållen löper tre gånger större risk att bli gravida och föda barn tidigt än unga kvinnor i de rikaste hushållen.

På landsbygden är tonårsfödslar nästan dubbelt så vanliga som i städerna.

Men den största skillnaden hänger samman med utbildning: bland de som saknar utbildning är risken att få barn tidigt fyra gånger större.

Den faktor som märkbart förbättrar mödrahälsan och minskar antalet dödsfall är familjeplanering – som handlar om tillgång till preventivmedel för kvinnor som vill vänta med, eller undvika, graviditet.

Allt fler kvinnor i fertil ålder kräver större insatser
Antalet kvinnor i fertil ålder har i det närmaste dubblerats jämfört med 1990.

Detta gör att det krävs större investeringar och insatser om alla kvinnor som vill ska få tillgång till preventivmedel. Runt om i världen beräknar man att 140 miljoner kvinnor  (gifta eller i ett förhållande) saknar tillgång till preventivmedel.

Under de kommande decennierna kommer behovet av familjeplanering öka – mycket på grund av den allmänna befolkningstillväxten men också beroende på att människor i allt större utsträckning vill kunna välja om och när de vill bilda familj.

Samtidig har biståndet till just familjeplanering minskat och uppgick år 2009 till 2,6 procent av allt hälsorelaterat bistånd.

Genom att satsa mer istället för mindre på familjeplanering skulle kostnaderna för mödravård och vård av nyfödda minska. Samtidigt skulle behovet av aborter – samt vård av komplikationer till följd av aborter – minska avsevärt.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015