Fritextsök

27 oktober, 2011

Kaukasus och Centralasien

Kaukasus och Centralasien

Fattigdomen har minskat och jämställdheten ökat. Flera utmaningar kvarstår – mödradödligheten är fortfarande hög och oron ökar för vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Barnadödligheten i Kaukasus och Centralasien minskade från 78 procent år 1990 till 37 procent år 2009 och utvecklingen inom området har fortsatt framåt. Det är trots detta inte troligt att regionen lyckas minska barnadödligheten med två tredjedelar (jämfört med 1990 års nivå) innan 2015.

Mödradödligheten har sjunkit från 70 till 39 dödsfall per 100 000 födslar mellan 1990 och 2014, vilket innebär att regionen har lägst mödradödlighet bland utvecklingsregionerna. Förebyggande mödravård – bland annat genom regelbundna hälsokontroller – är viktigt för att reducera dödligheten.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 7 procent år 2000 till 19 procent år 2014.

Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn uppgick till 44 procent år 2014.

Regionen har nått långt i arbetet med att förbättra jämställdheten inom universitet och högskola. På universitetsnivå är andelen kvinnor till och med högre än andelen män.

Andelen extremt fattiga – människor som försöker att överleva på 1,25 dollar om dagen – har minskat från 10 till 4 procent mellan år 1990 och 2010. Detta innebär att regionen redan nu uppnått millenniemålet om halverad fattigdom. Regionen har även minskat hungern och därmed halverat andelen undernärda – från 14 till 7 procent mellan 1990 till 2013.

Rapporten varnar för att andelen förnyelsebara vattenresurser i Kaukasus och Centralasien minskar drastiskt. Regionen kommer sannolikt inte att lyckas uppfylla målet om att öka tillgången till bättre källor för dricksvatten. Det har inte heller gjorts några nämnvärda framsteg i naturskyddet av land- och havsområden.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer

27 oktober, 2011

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg inom hälsa och jämställdhet. De största utmaningarna återfinns när det gäller att bekämpa fattigdomen. Dessutom krävs ökade insatser mot undernäring och i kampen för att uppnå universell skolgång.

Mellan 2000 till 2012 ökade inskrivningarna till grundskolan från 60 till 78 procent i Afrika söder om Sahara. Den rådande befolkningsökningen har medfört att det fanns 35 procent fler skolbehöriga barn 2012 än 2000. Väpnade konflikter och andra akuta samhällstillstånd har förhindrat 33 miljoner barn från att gå i grundskolan.

Afrika söder om Sahara utgör hem åt fler än hälften av de barn i världen som inte går i skolan. Trots detta har stödet till grundskolan i regionen minskat med sju procent mellan 2010 och 2011.

Genom samordnade insatser har ungefär 3 miljoner barn under fem års ålder som insjuknat i malaria fått vård och därefter tillfrisknat. Färsk statistik visar på att Afrika söder om Sahara är på god väg att stoppa spridningen av tuberkulos – antalet nysmittade i tuberkulos minskade under 2012 från 321 till 255 insjuknade per 100 000 personer.

Andelen människor som smittats med hiv har minskat med mer än hälften mellan 2001 till 2012. 63 procent av de hiv-smittade har tillgång till bromsmedicinering. Samtidigt fortsätter Afrika söder om Sahara att vara den hårdast drabbade regionen av hiv. 70 procent – 1,6 miljoner människor – av dem som smittats under 2012 var hemmahörande i Afrika söder om Sahara.

Kvinnorna i regionen har fått ett ökat politiskt inflytande. Andelen kvinnliga parlamentariker ökade från 13 till 23 procent mellan 2000 till 2014. Det är den näst största ökningen bland utvecklingsregionerna. Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn ökade från 23 till 33 procent mellan 1990 till 2012.

Mödradödligheten har minskat med 48 procent sedan 1990. Medicinskt utbildad personal medverkade dock endast vid 53 procent av förlossningarna under 2012. Barnadödligheten har minskat med 45 procent under samma tidsperiod.

Andelen människor som har tillgång till rent dricksvatten ökade med 16 procent mellan 1990 och 2012. Vatten fortsätter att vara oåtkomligt för många hushåll vilket medför att många människor, oftast kvinnor eller flickor, tvingas att vänta i långa köer för att få tillgång till rent dricksvatten.

Afrika söder om Sahara är den enda utvecklingsregion där antalet människor som lever i extrem fattigdom ökar, från 290 miljoner år 1990 till 414 miljoner under år 2010. Världsbanken räknar med att 40 procent av uppskattningsvis 970 miljoner människor som lever i extrem fattigdom kommer att vara hemmahörande i Afrika söder om Sahara under år 2015.

Hunger har minskat från 33 till 25 procent sedan mätningarna startade. Trots detta har antalet undernärda barn ökat från ca: 27 miljoner till 32 miljoner under samma tidsperiod. Afrika söder om Sahara är också den region där antalet barn som drabbats av hämmad tillväxt (eng: ”stunted”) ökat – från 44 miljoner till 58 miljoner mellan 1990 och 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionerna.

 

Senast uppdaterad i november 2013

Läs mer