Foto: UN/Photo Eskinder Debebe

Millenniemål 2

Utbildning – en väg ur fattigdom

I enlighet med FN:s barnkonvention syftar millenniemål 2 till att alla barn – både pojkar och flickor – ska börja skolan och dessutom kunna slutföra sin grundskoleutbildning.

När barn går i skolan gynnas både familjen och samhället i stort, vilket bidrar positivt till att uppnå de andra millenniemålen. En flicka som fått gå i skolan föder dessutom färre barn och löper också 50 procent mindre risk att drabbas av hiv eller andra sjukdomar.

Inskrivningarna ökar – men problem kvarstår
Stora framsteg har gjorts i kampen för att ge alla barn en möjlighet att gå i grundskolan. Mellan 2000 och 2012 har andelen barn som börjar skolan ökat från 83 till 90 procent. År 2000 var det 100 miljoner barn som inte fick gå i skolan, 2012 hade den siffran minskat till 58 miljoner barn.

Den största förändringen har skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som skrivits in i skolan är 18 procentenheter högre än nu än vid starten av 2000-talet. Regionen står dock inför stora utmaningar; till följd av befolkningsökningen finns det 35 procent fler barn idag än för tio år sedan som är i skolålder vilket ställer krav på antalet utbildade lärare, lokaler och utbildningsmaterial.

Av de 58 miljoner barn som fortfarande står utanför skolsystemen bor ungefär hälften i konfliktdrabbade områden.

Kvalitativa mått på utbildning?
På global basis har läs- och skrivkunnigheten för unga (mellan 15-24 år) ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2012. Trots framstegen kan fortfarande 126 miljoner unga varken läsa eller skriva.

För första gången sedan 2002 har låginkomstländerna upplevt en minskning i biståndet till grundläggande utbildning. I Afrika söder om Sahara, där problemen med otillräcklig läs-och skrivkunnighet är som störst, minskade utbildningsbiståndet med 7 procent mellan 2010 till 2011.

Det är inte heller säkert att alla de som börjar skolan fullföljer sin utbildning. I utvecklingsregioner är det troligt att drygt en av fyra grundskoleelever kommer avsluta sin utbildning i förtid.

I arbetet med att ta fram nästa generations utvecklingsmål – Post-2015 – funderar man på hur man kan göra målen mer kvalitativa – det handlar ju inte bara om hur många som får chansen att börja skolan utan också om vad barn och skolungdomar de facto lär sig.

 

Källa: The Millennium Development Goals Report 2011, 2012, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015