Några barn från Mali. Foto: WordPress

Foto: WordPress

Barnadödligheten minskar, men inte tillräckligt snabbt för att nå målet

Barnadödligheten har sjunkit från drygt 12 miljoner till 6,6 miljoner år mellan 1990 och 2012. Det innebär att nära 17 000 färre barn dör varje dag. Framstegen beror bland annat på breda vaccinationsprogram, kraftigare insatser mot malaria samt ökad tillgång till rent vatten.

Barnadödlighet definieras som antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år. Enligt millenniemål 4 ska barnadödligheten ha minskat med två tredjedelar till 2015. Barns hälsa förbättras snabbt på många håll i världen. Även om barnadödligheten sjunker går det inte tillräckligt fort för att det globala målet ska hinna uppnås i tid.

Betydande framsteg har gjorts och sedan 1990 har dödligheten bland barn under fem års ålder i utvecklingsländerna sjunkit med en tredjedel – från 97 dödsfall per 1000 levande födda år 1990 till 51 dödsfall per 1000 levande födda år 2011.

Utmaningar i Afrika söder om Sahara
Omkring hälften av de dödsfall som inträffar bland barn under fem år sker i Afrika söder om Sahara. Barnadödligheten i regionen är 16 gånger högre än genomsnittet bland utvecklingsregionerna och ett av tio barn överlever inte sin femårsdag i Afrika söder om Sahara.

Det ska dock nämnas att Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg i kampen mot barnadödligheten. Barnadödligheten har minskat med 45 procent i regionen i jämförelse med 1990 års nivåer.

Bättre sjukvård och förebyggande åtgärder
Om millenniemål 4 ska nås behövs ökade insatser mot de sjukdomar som tar flest barns liv. Tillgång till vaccinering, insektsdödande myggnät och mediciner har gjort och kan göra ytterligare stor skillnad.

Lunginflammation, diarré och malaria orsakar merparten av alla dödsfall bland barn. Omkring 2,9 miljoner barn dör under sina första 28 dagar i livet. De flesta av dessa barn kunde ha räddats genom förebyggande åtgärder och behandling till låg kostnad.

Många av dödsfallen inträffar bland redan undernärda barn som bor i låginkomstländer där infektionsrisken är hög. Alltför många barn föds dessutom utanför vårdinrättningar, trots att detta ökar globalt sett.

Vacciner kan rädda liv
De flesta regionerna har gjort stora framgångar i kampen mot mässling, särskilt Oceanien där dödsfallen minskat med 89 procent mellan 2000 och 2012. Mässlingsutbrott i Europa, Afrika söder om Sahara och Sydasien till följd av bland annat svaga immuniseringssystem har hämmat utvecklingen mot att nå både regionala och globala mål.

Sjukdomen kan förebyggas genom vaccinering men år 2012 fick omkring 21,2 miljoner nyfödda inte det rekommenderade vaccinet. De flesta av dessa kommer från de fattigaste och mest marginaliserade grupperna i samhället.

Minskad barnadödlighet oavsett inkomst
Nya studier visar att barnadödligheten har sänkts bland de fattigaste hushållen i alla regioner och att skillnader i barnadödlighet mellan rika och fattiga hushåll har minskat i alla regioner utom Afrika söder om Sahara. Stora framsteg i bekämpandet av barnadödligheten har gjorts bland världens låginkomstländer; Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Kambodja, Nepal, Niger, Rwanda och Tanzania med flera.

Detta visar att det är möjligt att minska barnadödligheten oavsett länders och hushålls inkomstnivåer. Vad som krävs är politisk vilja omsatt i aktivt stöd, tillräckliga resurser och sunda strategier för barn- och mödrahälsovård.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010,  2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i september 2014