FN-skrapan med medlemsstaternas flaggor framför_ UN Photo John Isaac

FN-skrapan med medlemsstaternas flaggor framför. Foto: John Isaac

UNDP – FN:s utvecklingsprogram

Vi finns i nästan alla världens länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdomen, förebygga och lösa konflikter eller kriser samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för mänskliga rättigheter genomsyrar allt vi gör.

UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi alltid ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

Ett samordnande ansvar inom FN
UNDP har ett samordnande ansvar inom FN. På landsnivå är det till exempel ofta UNDP:s chef som ansvarar för samordning av andra FN-organisationers insatser i det aktuella landet.

UNDP:s högsta chef, Helen Clark, leder också UN Development Group (UNDG) vars mål är att bidra till en effektivisering av det arbete som FN:s utvecklingsorganisationer genomför på landsnivå.

Med bättre samordning kan FN arbeta mer effektivt så att biståndspengarna gör största möjliga nytta.

Millenniemålen – en viktig del i UNDP:s arbete
UNDP har också ett särskilt ansvar för att koordinera nationella och globala insatser för att nå millenniemålen, åtta mätbara utvecklingsmål, som världens ledare enats om och som ska vara uppnådda till år 2015.

Millenniemålen handlar om att:

 

Läs mer om varje mål.

 

UNDP:s årliga rapport om utvecklingen i världen

UNDP:s årliga rapport om utvecklingen i världen


UNDP ger årligen ut rapporten Human Development Report (HDR).  I rapporten hittar du aktuella frågor om bistånd, analyser kring utvecklingen i världen och förslag på nya sätt att möta jordens utmaningar. Rapporten innehåller också omfattande statistik.

Human Development Index, som ingår i rapporten, har blivit känt som ett tydligt sätt att mäta mänsklig utveckling då det inte enbart mäter BNP utan också tar hänsyn till indikatorer som utbildning och förväntad livslängd.