Kaffe är en stor exportvara för många utvecklingsländer. UN/Photo Martine Perret

Foto: UN/Photo Martine Perret

Millenniemål 8

Mål 8 handlar om ett internationellt partnerskap för utveckling

Trots skuldavskrivningar för de allra fattigaste länderna och vissa lättnader när det gäller handelshinder och restriktioner har den rika världen lång väg att gå om millenniemål 8 ska nås i tid.

Trots att det totala biståndet i världen var högre än någonsin 2013 (134,8 miljarder dollar) är det bara bråkdelen av alla löften om bistånd som har infriats. Till exempel lever endast fem av världens länder upp till FN:s rekommendation om att ge 0,7 procent av sin BNI till bistånd, varav Sverige är ett.

Mål 8 handlar om att öka samarbetet mellan rika och fattiga länder genom ökat bistånd, rättvisare handel och lättade skuldbördor. Det åttonde målet handlar alltså om de rika ländernas ansvar för millenniemålen.

Bistånd är dock bara ett sätt att snabba på utvecklingen i utvecklingsländerna. Biståndet har också relativt begränsade möjligheter att förändra de orättvisa strukturer som ligger till grund för mycket av fattigdomsproblemen.

Bara fem länder lever upp till FN:s biståndsmål
Flertalet givarländer ligger dessutom fortfarande långt under FN:s mål att ge 0,7 procent av sin BNI i bistånd. Snittet för biståndsgivarna 2013 var 0,3 procent av BNI.

År 2013 var det bara Danmark, Luxemburg, Norge, Storbritannien och Sverige som nådde eller överträffade målet. 2013 var de största givarländerna i pengar räknat USA, Storbritannien, Tyskland, Japan och Frankrike.

Biståndet har även minskat till de minst utvecklade länderna i världen. Endast 0,09 av biståndsgivarnas samlade BNI gick 2013 till dessa länder. 34 av världens 48 minst utvecklade länder ligger i Afrika.

För att påskynda utvecklingen till att nå millenniemålen behövs mer satsningar och resurser. Både i form av bistånd, privata investeringar och nationella satsningar.

Man ska dessutom komma ihåg att vi i västvärlden varje år spenderar långt mycket mer på exempelvis subventioner till vårt eget jordbruk, militära satsningar och tobak än vad vi satsar på bistånd.

Källa: Millennium Development Goals Report 2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i september 2014