Måltid i ett flyktingläger för Somalier som flytt till Etiopien

UN/Photo: Eskinder Debebe

Millenniemål 1

Fattigdomen minskar – men miljontals människor går hungriga

Det första millenniemålet lyder egentligen att vi fullständigt ska undanröja den extrema fattigdomen och hungern. Att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015 är därför endast ett delmål i sig.

Fattigdom och hunger är nära sammankopplat – få människor skulle gå hungriga om de hade haft pengar att köpa mat för. Undernäring är därför ett säkert mått på fattigdom.

Samtidigt finns det inte alltid ett tydligt samband mellan fattigdom och undernäring; exempelvis har fattigdomen minskat mycket snabbare än hungern, något som kan bero på faktorer som stigande matpriser, fler naturkatastrofer eller felaktig jordbrukspolitik – i såväl rika som fattiga länder.

Den extrema fattigdomen har halverats
Samtidigt som färre människor lever i extrem fattigdom har nedgången i den globala ekonomin inneburit bakslag för utvecklingen. Bland annat har kriserna lett till fallande export- och råvarupriser, minskad handel samt minskade investeringar.

Dessutom blev den ekonomiska tillväxten lägre än beräknat i de fattiga länderna. Det finns ändå skäl att vara hoppfull; den extrema fattigdomen hade halverats redan från 1990 års nivå redan 2010. Trots detta lever ca 1,2 miljarder människor fortfarande i extrem fattigdom. Majoriteten av dessa bor i Afrika söder om Sahara eller i Sydasien.

Snabbast tillväxt i Kina och Indien
Den snabbaste tillväxten och största fattigdomsminskningen äger fortfarande rum i Östasien. Andelen fattiga i Kina beräknas exempelvis sjunka till cirka 5 procent innan år 2015.

Även i Indien har fattigdomen minskat kraftigt. Enligt beräkningar kommer andelen fattiga i Indien ha sjunkit till 22 procent år 2015 – att jämföra med 51 procent år 1990.

Även i Afrika söder om Sahara – den region som är längst ifrån att nå millenniemålen – går utvecklingen framåt. Här beräknas andelen som försöker överleva på 1,25 dollar om dagen komma ha minskat från 58 procent (1990) till 36 procent år 2015.

Den ekonomiska krisen slår hårt mot arbetare
Arbetsmarknaden har drabbats hårt av den globala ekonomiska krisen. Otrygga anställningsformer har en tydlig koppling till fattigdom. Dessa arbeten är underbetalda och har otillräckliga skyddsnät samt följer inte grundläggande arbetsrättsliga principer. Andelen otrygga anställningsformer uppskattades under 2013 att stå för 56 procent av sysselsättningen i utvecklingsregionerna. Kvinnor är de som är särskilt utsatta för otrygga anställningsformer.

Redan innan den ekonomiska krisen saknade över tre fjärdedelar av arbetarna i Oceanien, Sydasien och Afrika söder om Sahara den trygghet som ett avlönat jobb ska innebära. Arbetsmarknaden har heller inte återhämtat sig i samma takt som ekonomierna i övrigt.

Hungern minskar – problem kvarstår
Uppskattningsvis lider 842 miljoner människor av kronisk hunger idag. De flesta av dessa – 827 miljoner – bor i utvecklingsländerna.

Stora insatser har gjorts för att minska hungern. Andelen undernärda – det vill säga de som inte får i sig tillräckligt med näring för att leva ett aktivt och hälsosamt liv – har minskat från 23,6 procent 1990 till 14,3 procent 2013. Störst framsteg har gjorts i Afrika söder om Sahara samt i Sydostasien.

Trots de globala framstegen i kampen mot hungern kvarstår problem att lösa. Ett av fyra barn under fem år lider idag av växthämning, ett tillstånd där personen kroniskt stannat i växten till följd av en längre tids hunger. Afrika söder om Sahara är den enda regionen i världen där andelen barn under fem år som drabbats av växthämning har ökat sedan starten för millenniemålen, från 44 miljoner till 58 miljoner.

Fler flyktingar än någonsin
2013 präglades av en fortsättning på de senaste årens flyktingkriser. Konflikter i bland annat Centralafrikanska republiken, DR Kongo, Mali, Syrien samt gränstvisten mellan Sudan och Sydsudan har dagligen tvingat 32 000 människor att överge sina hem. Idag befinner sig 51 miljoner människor på flykt undan förföljelse, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Totalt 16,7 miljoner av dessa har tillerkänts flyktingstatus varav 11, 7 miljoner av dessa omfattas av UNHCR:s mandat att skydda och hjälpa flyktingar.

Mer än hälften av flyktingarna i världen är idag ackommoderade i stadsmiljöer istället för i flyktingläger.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010,  2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015