Några kvinnor tvättar kläder i bergsbyn Manali i norra Indien. Tiny globe, Linda Essner

Foto: Tiny globe/Linda Essner

Mycket återstår för målet om ökat jämställdhet

Trots att andelen kvinnor i världens parlament ökar och fler flickor än någonsin tidigare går i skolan återstår mycket innan målet om jämställdhet är uppnått. Utvecklingen är dessutom ojämn – både inom och mellan olika regioner.

Jämställdhet är inte lätt att mäta men de indikatorer som finns för millenniemål 3 tar exempelvis hänsyn till hur stor del flickor som börjar skolan, andelen kvinnor i världens parlament samt kvinnors roll i arbetslivet.

Samtliga av världens regioner för utveckling är på god väg att uppnå en jämn könsfördelning inom grundskolan. Stora framsteg har rapporterats i Sydostasien där det idag skrivs in lika många flickor som pojkar i grundskolan i jämförelse med 1990 då det endast gick 74 flickor i skolan per 100 pojkar.

Kaukasus, Centralasien, Nordafrika, Sydostasien och Östasien har även lika många flickor som pojkar inskrivna på gymnasienivå. Oceanien, Västasien, Sydasien och Afrika söder om Sahara har fortfarande färre flickor per 100 pojkar på gymnasienivå.

Ser man till universitetsutbildning eller högre utbildning i allmänhet ser statistiken bra ut. Stora regionala skillnader existerar dock – i Afrika söder om Sahara och Sydasien går fler pojkar på universitet medan flickorna är fler i Kaukasus och Centralasien, Latinamerika och Karibien samt i Sydostasien.

Färre kvinnor än män lönearbetar
Ett annat sätt att mäta jämställdhet är att genom att mäta hur stor andel kvinnor som förvärvsarbetar utanför jordbrukssektorn.

Andelen lönearbetande kvinnor ökar långsamt och låg 2012 på omkring 40 procent, att jämföra med 35 procent 1990. Skillnaderna är även här stora mellan regioner. I Afrika söder om Sahara har andelen förvärvsarbetande kvinnor utanför jordbrukssektor ökat med 10 % under den angivna tidsperioden medan det i Nordafrika inte skett någon skillnad alls.

Det är också vanligare att kvinnor har mindre trygga anställningar än män. En av orsakerna till detta är att kvinnor oftare arbetar i den informella sektorn med sämre arbetsförhållanden och osäkrare anställningar.

Arbetslösheten fortsätter att vara högre bland kvinnorna än männen. Kvinnans ställning i samhället, anställningsregler och svårigheter att balansera arbete och familj bidrar till bristen på jämställdhet.

Fler kvinnor i politiken
Fler och fler kvinnor ger sig in i politiken. Kvoteringar och ett ökat sökande bland partierna efter kvinnliga kandidater har bidragit till denna ökning. Även den ökade medvetenheten om – och tilltagande kampen mot – kvinnovåld har öppnat dörrarna för fler kvinnor att engagera sig politiskt. 21,8 procent av världens parlamentariker är kvinnor, en ökning från 14 % år 2000. Högst andel kvinnliga parlamentariker hade Rwanda, med 64 procent kvinnor. Vid slutet på 2013 var det endast fem länder i världen som inte hade några kvinnliga parlamentariker alls.

17.2 procent av världens ministrar är kvinnor. Nicaragua är det land som leder utvecklingen med sammanlagt 57 procent kvinnor på ministerposter.

 

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010,  2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015