Scannade-diabilder-038-text

Millenniemål 7

Stora utmaningar kvarstår vad gäller minskade koldioxidutsläpp

Även om allt fler människor har tillgång till rent vatten saknar fortfarande miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden. Och trots att millenniemål 7 slår fast att koldioxidutsläppen ska ha halverats till 2015 släpper världens länder idag ut nästan 49 procent mer koldioxid än de gjorde 1990.

Hur mäter man ”miljömässigt hållbar utveckling”?
De delmål och indikatorer som finns för millenniemål 7 täcker en rad olika områden; År 2015 ska principerna om hållbar utveckling ha integrerats i länders politik och trenden med minskande biologisk mångfald ha vänt.

Andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet ska också ha halverats.
Dessutom ska livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden ha förbättras avsevärt till 2020.

De skadliga utsläppen fortsätter att öka
Millenniemål 7 innebär att världens länder måste begränsa framtida effekter på klimatförändringen genom att minska sina utsläpp av växthusgaser.

I och med att koldioxidutsläppen fortsätter att öka, inte minst i utvecklingsländerna, behövs fler insatser för att utveckla renare teknik och bränsle. Även de rika länderna har ett stort ansvar för att minska sin energikonsumtion och sina utsläpp av koldioxid.

År 2011 uppgick de globala utsläppen av koldioxid (CO2) till drygt 32,2 miljarder ton. Det innebär en 46-procentig ökning jämfört med 1990 års nivå.

Utsläppen per capita är fortsatt högst i de utvecklade länderna – omkring 11 ton CO2 per person 2011, jämfört med omkring 3 ton i genomsnitt per person i utvecklingsländerna.

Vatten och sanitet
Allt fler människor har tillgång till rent vatten. Omkring 2,3 miljarder fler människor har fått tillgång till förbättrat dricksvatten sedan 1990. Det innebär att delmålet har uppnåtts. 748 miljoner människor förlitade sig 2012 dock fortfarande på osäkra vattenkällor. 173 miljoner av dessa fick sitt dricksvatten direkt från floder, bäckar och dammar.

Sanitetsmålet går långsammare. Mellan 1990-2012 har nära 2 miljarder människor fått tillgång till toaletter eller andra former av förbättrad sanitet. Fortfarande lever 2,5 miljarder människor med otillräckliga sanitära förhållanden och en miljard människor uträttar fortfarande sina behov i det fria.

Slumområdena växer
Slumområden karaktäriseras av brist på grundläggande tjänster och tillgång till dricksvatten samt otillräckliga sanitära förhållanden. De har osäkra boendeavtal och är trångbodda. Delmålet om förbättrad levnadsstandard för 100 miljoner människor i slummen är uppnått men antalet som lever i slumområden ökar. 2012 uppskatades antalet människor som bor i slumområden till 863 miljoner, att jämföra med 650 miljoner 1990 och 760 miljoner år 2000.

Den biologiska mångfalden i fara – trots insatser
Ett delmål för millenniemål 7 är att se till att bevara, eller åtminstone minska förlusten av, den biologiska mångfalden.

Även om skyddet av biologisk mångfald har förbättrats, delvis tack vare de insatser som gjorts inom ramen för millenniemålsarbetet, fortsätter variationsrikedomen bland levande organismer ändå att minska.

Källa: Millennium Development Goals Report 2010,  2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i september 2014