Några kvinnor väntar utanför ett sjukhus i Nigeria. UN/Photo Eskinder Debebe

Foto: UN/Photo Eskinder Debebe

Fortfarande dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning

Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990, men att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är ett av de mål som blir svårast att uppnå. Nästan 290 000 kvinnor dog 2013 i samband med graviditet eller förlossning. Det motsvarar drygt 800 kvinnor om dagen varav de flesta i utvecklingsländerna.

Statistik som rör mödradödlighet är ofta osäkra. Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Även om stora framsteg har gjorts är världen långt ifrån det utsatta målet, något som avspeglar den låga prioritet som flickors och kvinnors hälsa ges på många håll i världen.

Minskad mödradödlighet men utvecklingen går för långsamt
Per 100 000 levande födslar har den globala mödradödligheten minskat från 380 till 210, en minskning med 45 procent, sedan 1990. I utvecklingsregionerna är mödradödligheten dock fjorton gånger större än i de utvecklade områdena i världen.

Skillnaden är även stor mellan världens länder. I Sierra Leone, där mödradödligheten är högre än någon annanstans i världen, dör 1100 kvinnor per 100 000 födslar, att jämföra med Vitryssland där endast en kvinna dör per 100 000 födslar.

Även om stora framsteg har gjorts ligger minskningen långt under den minskning på 5,5 procent årligen som krävs för att målet ska nås i tid till 2015.

Många dödsfall hade kunnat undvikas. Ökad kunskap om och tillgång till, preventivmedel samt övrig reproduktiv vård har visat sig vara av största vikt. Förebyggande mödravård, bättre förlossningsvård och breda satsningar på familjeplanering kan förhindra tiotusentals dödsfall varje år.

Unga kvinnor i riskzonen
Att få barn i unga år – mellan 15-19 år – ökar riskerna. Tonårsgraviditeter i utvecklingsregionerna är ofta nära sammankopplat med avsaknad av utbildning och arbete. Att reducera tonårsfödslarna kan således påverka andra millenniemål kopplade till fattigdom, jämställdhet och barnadödlighet.

Antalet tonårsfödslar har minskat globalt mellan 1990 och 2011. Dock kvarstår mycket arbete i vissa regioner, exempelvis Afrika söder om Sahara och Latinamerika där andelen tonårsgraviditeter fortfarande är hög – 117 respektive 76 födslar av 1000 är en tonårsfödsel.

Ökad kunskap och utbildad personal räddar liv
Den faktor som märkbart förbättrar mödrahälsan och minskar antalet dödsfall är familjeplanering – som handlar om tillgång till preventivmedel för kvinnor som vill vänta med, eller undvika, graviditet.

Utbildad personal vid förlossningar och förbättrad mödravård kan minska antalet dödsfall ytterligare. Det förekommer stora skillnader i den grundläggande mödra- och hälsovården mellan stad och landsbygd. År 2012 genomfördes omkring 40 miljoner förlossningar utan närvaro av utbildad medicinsk personal. Nästan 32 miljoner av dessa ägde rum på landsbygden i utvecklingsregionerna.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2013, 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i september 2014