Fritextsök

27 oktober, 2011

Västasien

Västasien

Västasien har gjort stora framsteg inom mödravård, jämställdhet och i kampen mot fattigdom. De pågående konflikterna i regionen har drivit många människor på flykt och kan allvarligt påverka uppnåendet av millenniemålen.

Stora framsteg har gjorts för att minska mödradödligheten. År 2013 dog 43 procent färre kvinnor vid förlossning eller graviditet i jämförelse med år 1990. Trots den positiva utvecklingen återstår mycket arbete att göra för att uppnå millenniemålet om förbättrad mödrahälsa.

Västasien har lyckats att ytterligare reducera den redan låga fattigdomsnivån. Den extrema fattigdomen har minskat från 5,1 till 3,6 procent mellan 1990 till 2010. Detta innebär att Västasien är på god väg att innan 2015 uppnå målet om att halvera den extrema fattigdomen.

Tillgången till grundläggande utbildning fortsätter att öka i Västasien. Idag skrivs 93 procent av regionens barn in i grundskolan. Motsvarande siffra för år 1990 var 84 procent.

Könsskillnaderna inom grund-, gymnasie- och högskola har minskat. Andelen flickor som är inskrivna i grundskolan är trots detta betydligt lägre än motsvarande andel för pojkar. Färsk statistik visar på att Västasien är på god väg att utjämna könsskillnaderna inom utbildning mellan kvinnor och män.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat. Ett exempel på detta är Saudiarabien, där 15 procent av platserna i underhuset numera innehas av kvinnor. Totalt sett har andelen kvinnliga parlamentariker i Västasien ökat från 4 till 12 procent mellan 2000 – 2014.

Västasien är den enda utvecklingsregionen där hungern ökat. Detta kan till stor del förklaras genom de pågående konflikterna i Irak, Palestina och Syrien.

Andelen undernärda har ökat från 6,6 procent 1990-1992 till 9,8 procent i 2011-2013. Det finns 8 procent färre barn som lider av undernäring idag jämfört med år 1990 – vilket är en minskning med mer än hälften.

91 procent av den totala populationen i regionen har idag tillgång till rent dricksvatten. Detta är en ökning med sex procent sedan mätningarna startade. Tillgången till grundläggande sanitära faciliteter har ökat från 80 till 89 procent under samma tidsperiod.

Konflikter i regionen har gjort att 51 miljoner människor tvingats på flykt undan förföljelse, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Syrien utgör den konflikthärd som flest människor är på flykt ifrån. Exempelvis står ungefär 2,5 miljoner syrier står numera under UNHCR:s ansvar.

Uppskattningsvis har de pågående konflikterna hindrat 29 miljoner barn att gå till skolan. Detta kan få en allvarlig påverkan på uppnåendet av millenniemålen.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer