Fritextsök

27 oktober, 2011

Västasien

Västasien

Västasien har gjort stora framsteg inom mödravård, jämställdhet och i kampen mot fattigdom. De pågående konflikterna i regionen har drivit många människor på flykt och kan allvarligt påverka uppnåendet av millenniemålen.

Stora framsteg har gjorts för att minska mödradödligheten. År 2013 dog 43 procent färre kvinnor vid förlossning eller graviditet i jämförelse med år 1990. Trots den positiva utvecklingen återstår mycket arbete att göra för att uppnå millenniemålet om förbättrad mödrahälsa.

Västasien har lyckats att ytterligare reducera den redan låga fattigdomsnivån. Den extrema fattigdomen har minskat från 5,1 till 3,6 procent mellan 1990 till 2010. Detta innebär att Västasien är på god väg att innan 2015 uppnå målet om att halvera den extrema fattigdomen.

Tillgången till grundläggande utbildning fortsätter att öka i Västasien. Idag skrivs 93 procent av regionens barn in i grundskolan. Motsvarande siffra för år 1990 var 84 procent.

Könsskillnaderna inom grund-, gymnasie- och högskola har minskat. Andelen flickor som är inskrivna i grundskolan är trots detta betydligt lägre än motsvarande andel för pojkar. Färsk statistik visar på att Västasien är på god väg att utjämna könsskillnaderna inom utbildning mellan kvinnor och män.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat. Ett exempel på detta är Saudiarabien, där 15 procent av platserna i underhuset numera innehas av kvinnor. Totalt sett har andelen kvinnliga parlamentariker i Västasien ökat från 4 till 12 procent mellan 2000 – 2014.

Västasien är den enda utvecklingsregionen där hungern ökat. Detta kan till stor del förklaras genom de pågående konflikterna i Irak, Palestina och Syrien.

Andelen undernärda har ökat från 6,6 procent 1990-1992 till 9,8 procent i 2011-2013. Det finns 8 procent färre barn som lider av undernäring idag jämfört med år 1990 – vilket är en minskning med mer än hälften.

91 procent av den totala populationen i regionen har idag tillgång till rent dricksvatten. Detta är en ökning med sex procent sedan mätningarna startade. Tillgången till grundläggande sanitära faciliteter har ökat från 80 till 89 procent under samma tidsperiod.

Konflikter i regionen har gjort att 51 miljoner människor tvingats på flykt undan förföljelse, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Syrien utgör den konflikthärd som flest människor är på flykt ifrån. Exempelvis står ungefär 2,5 miljoner syrier står numera under UNHCR:s ansvar.

Uppskattningsvis har de pågående konflikterna hindrat 29 miljoner barn att gå till skolan. Detta kan få en allvarlig påverkan på uppnåendet av millenniemålen.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer

27 oktober, 2011

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg inom hälsa och jämställdhet. De största utmaningarna återfinns när det gäller att bekämpa fattigdomen. Dessutom krävs ökade insatser mot undernäring och i kampen för att uppnå universell skolgång.

Mellan 2000 till 2012 ökade inskrivningarna till grundskolan från 60 till 78 procent i Afrika söder om Sahara. Den rådande befolkningsökningen har medfört att det fanns 35 procent fler skolbehöriga barn 2012 än 2000. Väpnade konflikter och andra akuta samhällstillstånd har förhindrat 33 miljoner barn från att gå i grundskolan.

Afrika söder om Sahara utgör hem åt fler än hälften av de barn i världen som inte går i skolan. Trots detta har stödet till grundskolan i regionen minskat med sju procent mellan 2010 och 2011.

Genom samordnade insatser har ungefär 3 miljoner barn under fem års ålder som insjuknat i malaria fått vård och därefter tillfrisknat. Färsk statistik visar på att Afrika söder om Sahara är på god väg att stoppa spridningen av tuberkulos – antalet nysmittade i tuberkulos minskade under 2012 från 321 till 255 insjuknade per 100 000 personer.

Andelen människor som smittats med hiv har minskat med mer än hälften mellan 2001 till 2012. 63 procent av de hiv-smittade har tillgång till bromsmedicinering. Samtidigt fortsätter Afrika söder om Sahara att vara den hårdast drabbade regionen av hiv. 70 procent – 1,6 miljoner människor – av dem som smittats under 2012 var hemmahörande i Afrika söder om Sahara.

Kvinnorna i regionen har fått ett ökat politiskt inflytande. Andelen kvinnliga parlamentariker ökade från 13 till 23 procent mellan 2000 till 2014. Det är den näst största ökningen bland utvecklingsregionerna. Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn ökade från 23 till 33 procent mellan 1990 till 2012.

Mödradödligheten har minskat med 48 procent sedan 1990. Medicinskt utbildad personal medverkade dock endast vid 53 procent av förlossningarna under 2012. Barnadödligheten har minskat med 45 procent under samma tidsperiod.

Andelen människor som har tillgång till rent dricksvatten ökade med 16 procent mellan 1990 och 2012. Vatten fortsätter att vara oåtkomligt för många hushåll vilket medför att många människor, oftast kvinnor eller flickor, tvingas att vänta i långa köer för att få tillgång till rent dricksvatten.

Afrika söder om Sahara är den enda utvecklingsregion där antalet människor som lever i extrem fattigdom ökar, från 290 miljoner år 1990 till 414 miljoner under år 2010. Världsbanken räknar med att 40 procent av uppskattningsvis 970 miljoner människor som lever i extrem fattigdom kommer att vara hemmahörande i Afrika söder om Sahara under år 2015.

Hunger har minskat från 33 till 25 procent sedan mätningarna startade. Trots detta har antalet undernärda barn ökat från ca: 27 miljoner till 32 miljoner under samma tidsperiod. Afrika söder om Sahara är också den region där antalet barn som drabbats av hämmad tillväxt (eng: ”stunted”) ökat – från 44 miljoner till 58 miljoner mellan 1990 och 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionerna.

 

Senast uppdaterad i november 2013

Läs mer