Fritextsök

27 oktober, 2011

Kaukasus och Centralasien

Kaukasus och Centralasien

Fattigdomen har minskat och jämställdheten ökat. Flera utmaningar kvarstår – mödradödligheten är fortfarande hög och oron ökar för vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Barnadödligheten i Kaukasus och Centralasien minskade från 78 procent år 1990 till 37 procent år 2009 och utvecklingen inom området har fortsatt framåt. Det är trots detta inte troligt att regionen lyckas minska barnadödligheten med två tredjedelar (jämfört med 1990 års nivå) innan 2015.

Mödradödligheten har sjunkit från 70 till 39 dödsfall per 100 000 födslar mellan 1990 och 2014, vilket innebär att regionen har lägst mödradödlighet bland utvecklingsregionerna. Förebyggande mödravård – bland annat genom regelbundna hälsokontroller – är viktigt för att reducera dödligheten.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 7 procent år 2000 till 19 procent år 2014.

Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn uppgick till 44 procent år 2014.

Regionen har nått långt i arbetet med att förbättra jämställdheten inom universitet och högskola. På universitetsnivå är andelen kvinnor till och med högre än andelen män.

Andelen extremt fattiga – människor som försöker att överleva på 1,25 dollar om dagen – har minskat från 10 till 4 procent mellan år 1990 och 2010. Detta innebär att regionen redan nu uppnått millenniemålet om halverad fattigdom. Regionen har även minskat hungern och därmed halverat andelen undernärda – från 14 till 7 procent mellan 1990 till 2013.

Rapporten varnar för att andelen förnyelsebara vattenresurser i Kaukasus och Centralasien minskar drastiskt. Regionen kommer sannolikt inte att lyckas uppfylla målet om att öka tillgången till bättre källor för dricksvatten. Det har inte heller gjorts några nämnvärda framsteg i naturskyddet av land- och havsområden.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer

27 oktober, 2011

Nordafrika

Nordafrika

Nordafrika har gjort stora framsteg på flera av millenniemålen; målet om universell grundskoleutbildning är nästan uppnått, läs- och skrivkunnigheten har ökat samtidigt som den extrema fattigdomen har halverats och andelen undernärda minskat.

Andelen pojkar och flickor som skrivs in i grundskolan har ökat markant i Nordafrika sedan 1990. Idag skrivs 99 procent av alla barn i regionen in i grundskolan. År 1990 var motsvarande andel endast 80 procent.

Läs- och skrivkunnigheten bland Nordafrikas unga ökade från 67 till 89 procent mellan 1990 till 2009. Nio av tio barn som under samma tidsperiod började grundskolan slutförde sista årskursen. Bland kvinnor har läs- och skrivkunnigheten ökat med 29 procent mellan 1990 och 2011. Motsvarande ökning för män under samma period är 16 procent.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 3 till 24 procent mellan år 2000 till 2014. Algeriet är det första landet i Nordafrika där mer än 30 procent av parlamentarikerna är kvinnor.

Trots framstegen för minskade könsskillnader är Nordafrika fortfarande långt ifrån jämställt. Enbart en av fem kvinnor har ett lönearbete utanför jordbrukssektorn – denna siffra har inte förändrats sedan 1990.

Nordafrika har redan uppnått målet om förbättrade sanitära förhållanden (ett delmål inom millenniemål 7) – 91 procent av regionens population har numera tillgång till toalett. Regionen gör även stora framsteg när det gäller att öka tillgången till rent dricksvatten.

Förbättrad mödravård har inneburit att mödradödligheten minskat drastiskt. År 1990 låg mödradödligheten på 160 döda per 100 000 födslar – motsvarande siffra är nu 69. Hälso- och sjukvårdsutbildad personal medverkar idag vid 83 procent av förlossningarna i regionen. År 1990 var endast 47 procent av förlossningspersonalen hälso- och sjukvårdsutbildad.

Regionen har uppnått flera mål inom ramen för millenniemålen; den extrema fattigdomen har halverats, samma sak gäller för andelen undernärda barn, och dödligheten bland barn under 5 år har minskat med två tredjedelar i jämförelse med 1990 års nivå.

I kampen mot hiv/aids återstår mycket att göra. Ändå har andelen hiv-smittade som fått tillgång till bromsmediciner ökat från 27 till 42 procent mellan år 2009 till 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer