07 juni, 2012

Säkrad livmedelsförsörjning – nyckeln till Afrikas framtida utveckling

Trots senare års snabba ekonomiska utveckling lider fortfarande nära en fjärdedel av befolkningen i Afrika söder om Sahara av undernäring. UNDP:s första Africa Human Development Report förespråkar därför att tryggad livsmedelsförsörjning måste sättas i centrum för regionens utvecklingsagenda. Enligt rapporten räcker det dock inte med ökad matproduktion – hela livsmedelskedjan från jord till bord måste ses över, dessutom måste diskrimineringen av kvinnor i jordbruket upphöra.

”Med en ekonomisk tillväxt på 5-6 procent årligen, är det paradoxalt att Afrika ska behöva vara beroende av matbistånd för att föda sin befolkning. Regionen har teknologin, kunskapen och naturresurserna för att ändra på detta – det är inte vårt öde att svälta”, sa UNDP:s Afrikachef Tegegnework Gettu när han presenterade rapporten i Stockholm på måndagen.

Enligt rapporten kommer Afrika söder om Sahara inte kunna upprätthålla sitt nuvarande ekonomiska uppsving om man inte utrotar hungern, som drabbar nästan en fjärdedel av regionens befolkning.

Men för att detta ska ske krävs en mer inkluderande tillväxt där människan sätts i centrum.

Rapporten, Towards a Food Secure Future, argumenterar för att det inte räcker med insatser som fokuserar på jordbruket för att trygga regionens livsmedelsförsörjning. Istället krävs breda satsningar inom flera sektorer; från infrastruktur till hälsotjänster, nya former av sociala skyddsnät och insatser som stärker de lokala samhällena.

Att verka för att även fattiga och utsatta får möjlighet att göra sina röster hörda och ökat stöd till lokala myndigheter och civilsamhället bidrar enligt rapporten också till en förbättrad livsmedelsförsörjning.

Tryggad tillgång till mat innebär, enligt definitionen från 1996 års mat-toppmöte, att människor har stadig tillgång till tillräckligt med näringsrik mat för att tillgodose sina näringsbehov och för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv, detta till ett pris de har råd att betala.

Hungersnöd och överflöd
”Det är en verklig paradox att hunger och undernäring är dominerande på en kontinent med stora jordbrukstillgångar – och det samtidigt som det råder matöverskott i världen i stort, sa Tegegnework Gettu, UNDP: s Afrikachef på presentationen.

Ännu en paradox är att Afrika söder om Sahara, trots att den ekonomiska tillväxttakten i regionen under de senaste åren varit bland de snabbaste i världen och stora framsteg gjorts både när det gäller livslängd och skolgång, inte också uppvisat förbättringar när det gäller livsmedelsförsörjningen.

Drygt 25 procent av regionens 856 miljoner människor är undernärda, vilket gör Afrika söder om Sahara till världens mest utsatta region när det gäller tillgång till mat. För närvarande är fler än 15 miljoner människor i riskzonen bara i Sahel-området (från Senegal till Tchad). Lika många människor på Afrikas horn är fortfarande sårbara efter den senaste livsmedelskrisen i Djibouti, Etiopien, Kenya och Somalia.

Utdragen hunger och undernäring drabbar heller inte bara familjer och samhällen på kort sikt. Effekterna kan dröja kvar i generationer – vilket bidrar till att undergräva den mänskliga utvecklingen.

Politik för tryggad livsmedelsförsörjning
Samtidigt som rapporten betonar att det inte finns några snabba lösningar, argumenterar den för att tryggad tillgång till mat kan uppnås genom omedelbara åtgärder inom fyra viktiga områden:

1. Öka produktiviteten i jordbruket: Med en befolkning som beräknas överstiga två miljarder någon gång runt 2050 kommer Afrika söder om Sahara behöva producera betydligt mer mat, samtidigt som jordbrukets negativa miljöpåverkan måste minskas.

Det innebär också att politiker och beslutsfattare måste börja prioritera jordbruksfrågorna, som varit kraftigt eftersatta under flera decennier.

Vidare måste diskrimineringen av kvinnor upphöra. Det krävs kunskap, insatsvaror, förbättrad infrastruktur och tydliga incitament för att höja produktiviteten.

Att uppmuntra nyskapande och entreprenörsanda bland Afrikas växande unga befolkning är ett annat centralt bidrag för att stimulera landsbygdsekonomin.

Hela två tredjedelar av de arbetande afrikanerna försörjer sig på jordbruk. Därför skulle en politik som främjar produktiviteten inom jordbruket stimulera den ekonomiska tillväxten, lyfta människor ur fattigdom genom arbete och inkomstskapande samt öka deras förmåga att spara och investera för framtiden.

Samtidigt möjliggörs också en mer hållbar användning av mark och vattenresurser.

Och åtgärderna kan göra skillnad; Ghana blev det första landet i Afrika söder om Sahara att uppnå millenniemålet om att halvera hungern – bland annat genom att fokusera på en politik som stimulerade ökad produktion inom kakaosektorn.

Ett annat exempel är Malawi som på bara två år lyckades vända ett livsmedelsunderskott till ett överskott på 1,3 miljoner ton. Detta tack vare ett massivt program med subventioner till både utsäde och växtnäringsämnen.

2. Stärk kunskap och insatser för förbättrar kosthållning (nutrition): Länder måste utveckla samordnade insatser som stärker näringsintaget samtidigt som de satsar på ökad tillgång till hälsovård, utbildning, sanitet och rent vatten. Rapporten pekar på forskning som visar att mödrars utbildningsnivå är en viktigare faktor när det gäller att förklara undernäring hos barn än hushållens inkomster.

I Senegal har samordnade och riktade åtgärder inom flera ministerier bidragit till att reducera undernäringen bland barn – från 34 till 20 procent mellan 1990 och 2005.

I Tanzania har man kunnat följa hur barn, vars mödrar fick extra kosttillskott under graviditetens tre första månader, klarat sig bättre och stannat längre i skolan.
3. Stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan: Att få mat från jord till bord i Afrika söder om Sahara är förenat med risk. Länderna bör därför vidta åtgärder för att minska sårbarheten för både individer och samhällen – detta oavsett om det gäller naturkatastrofer, konflikter, svängningar i livsmedelspriserna eller effekter av klimatförändringen.

Rapporten rekommenderar sociala skyddsprogram som exempelvis försäkringar, anställningsgarantier och ekonomiska stödinsatser som kan skydda människor från dessa risker.

Kenya har exempelvis utvecklat ett system där småbrukare kan försäkra sig mot torka och få ersättning, beroende på nederbördsmängden. Ett annat exempel är Moçambique där torkdrabbade familjer kompenseras i form av extra utsäde.

 

4. Deltagande och social rättvisa: Enligt rapporten kommer en tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika söder om Sahara förbli utom räckhåll så länge de fattiga på landsbygden – i synnerhet kvinnorna – inte har mer inflytande och kontroll över sina egna liv. Att säkerställa tillgång till mark, marknader och information är ett viktigt steg till deltagande och ökat inflytande. Att överbrygga könsklyftan är särskilt viktigt: när kvinnor får tillgång till samma förutsättningar som män, kan avkastningen enligt rapporten öka med mer än 20 procent.

Modern teknologi
Tillgång till teknologi kan också spela en viktig roll när det gäller att stärka småbrukarna. Detta genom att minska transaktionskostnaderna och öka deras inflytande.

Den etiopiska råvarubörsen använder exempelvis SMS för att sprida prisinformation till jordbrukarna. Här finns även en hotline som varje dag tar emot 20 000 samtal och frågor.

När småbrukarnas deltagande och inflytande ökar medför det också ökade krav på regeringar och andra myndigheter – detta då ansvarsutkrävandet blir tydligare.

”UNDP:s rapport visar tydligt på det som den svenska regeringen tycker är centralt. Omvärlden har ett ansvar att bistå de länder och människor som drabbas av hunger och undernäring. Dock vilar det slutliga ansvaret för att hantera, och framförallt förhindra, dessa situationer på nationella regeringar i de drabbade länderna. De återkommande svältkatastrofer som vi ser i Afrika kan bara förhindras om regeringarna själva på ett aktivt sätt engagerar sig och genom politiskt agerande främjar en långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning i regionen”, sa Hanna Hellquist statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete som deltog i måndagens presentation.

Här kan du ladda ned Africa Human Development Report 2012.

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter