MDG Momentum: 1000 dagar kvar att nå millenniemålen.

04 april, 2013

1 000 dagar kvar att uppfylla löftet om millenniemålen

Fredagen den 5:e april är det 1 000 dagar kvar tills millenniemålen ska vara uppnådda. Det uppmärksammar FN världen över genom ”the MDG Momentum.”

Se Ban Ki-moons videomeddelande om millenniemålens roll i kampen mot fattigdomen och om vikten av att öka takten under de 1 000 dagar som återstår:

Ur talet:

De åtta millenniemålen formulerades år 2000. Världens ledare samlades hos FN och enades om att halvera den globala fattigdomen och hungern, främja utbildning, öka flickors och kvinnors möjligheter, bekämpa barna- och mödradödlighet, sjukdomar och klimatförändringen samt att skapa mer rättvisa marknadsförhållanden.

Under åren har de globala utvecklingsmålen visat sig göra en enorm skillnad. De har mobiliserat, enat och inspirerat. Bland annat har de hjälpt 600 miljoner människor att ta sig ur fattigdom under de senaste tolv åren.

Ett rekordstort antal barn börjar också grundskolan – och för första gången lika många flickor som pojkar. Mödra- och barnadödligheten har minskat och riktade investeringar för att bekämpa malaria, hiv/aids och tuberkulos har räddat miljontals liv.

Däremot finns fortfarande mål och delmål som kräver betydligt större framsteg. Allt för många kvinnor dör fortfarande i barnsäng. Allt för många samhällen saknar tillgång till grundläggande sanitet och i många delar av världen, rika som fattiga, ökar ojämlikheten.

Låt oss därför göra allt vi kan under de kommande 1 000 dagarna och leva upp till vårt millennielöfte.

Fortsatta framsteg kommer inte bara förbättra livet för miljontals människor, utan också skapa drivkraft för den fortsatta utvecklingen efter 2015.

Mycket kommer återstå att göra, men millenniemålen har visat att med politisk vilja är målet att utrota extrem fattigdom inom räckhåll.

Det kan ge oss inspiration till nästa generations utvecklingsmål.

Ban Ki-Moon, april 2013

 

Alla uppmuntras att delta i arbetet för att nå målen. Vi har 1 000 dagar på oss att minska klyftorna – 1 000 dagar att öka takten!

FN:s generalsekreterare uppmanar det internationella samfundetet att vidta fyra åtgärder för att öka takten:

1. Öka framstegen genom strategiska och riktade investeringar som har en katalysatoreffekt och påskyndar resultat inom alla områden. Att satsa på kvinnor genom tillgång till utbildning, sjukvård och möjlighet att delta i det ekonomiska livet är till exempel en av de mest effektiva drivkrafterna för framsteg inom alla målen.

2. Låt oss fokusera på de fattigaste och mest utsatta länderna. Dessa länder är ofta drabbade av svält, konflikt och utbredd organiserad kriminallitet, vilket – trots stora ansträngningar – försvårar för länderna att göra framsteg. Genom att investera i dessa regioner kan vi främja ekonomisk utveckling, mänsklig trygghet och fredsbyggande.

3. Vi måste hålla våra finansiella löften. Trots bistra tider har många länder hållit sina löften, samtidigt som nya givare engagerat sig. Vi bör applådera dessa insatser och uppmuntra fler att följa deras exempel.

4. 1 000 dagar-strecket bör vara en uppmaning till handling på global nivå, från gräsrotsnivå till regeringar. Vi bör också ta vara på den fulla potentialen i teknologi och sociala medier – möjligheter som inte fanns då målen formulerades vid millennieskiftet.

Läs mer om the MDG Momentum här

Läs också mer om UNDP:s arbete med millenniemålen

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter