09 januari, 2015

Blir världen bättre? Det här tror svenskarna.

Under hösten genomförde Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Sida, den årliga undersökningen av svenskars attityder och kunskap kring utveckling och bistånd. Ett positivt resultat är att förtroendet för FN, Sida och EU fortsätter att öka och inte sedan 80-talet har så många svarat att de vill behålla eller öka biståndet till alla länder.

På frågan om vad som är viktigt för att fattigdomen i världen ska minska svarade flest att utbildning och fred var viktigast. Därefter följde hälso- och sjukvård och demokrati.

Men vad trodde svenskarna om utvecklingen i världen?

Sidas och SCB:s undersökningar visar oss att synen på utvecklingen i de fattiga länderna förbättras i Sverige. För tio år sedan instämde 19 % i påståendet ”Levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste 30 åren”. I 2014 års mätning svarade 39 % att de instämde.

Framstegen mot att nå millenniemål 4, minskad barnadödlighet, innebär att 5,4 miljoner färre barn dör årligen idag i jämförelse med 1990. Undersökningen visar att en dryg tredjedel av de svarande visste om dessa framsteg. Barnadödligheten i Kenya ligger på knappt 10 %. Endast 11 % svarade rätt på den frågan.

Vad gäller läskunnighet svarade en stor majoritet av de svarande att de trodde att mindre än 50 % av unga i åldrarna 15-24 i Tanzania kan läsa och skriva. I själva verket är 80 % av ungdomarna i Tanzania läs- och skrivkunniga. Trots det märks en trend mot en mer korrekt verklighetsbild på denna fråga.

Endast 9,5 % av de svarande i undersökningen trodde att det föds 2,5 barn per kvinna i Bangladesh, vilket är det korrekta svaret. Jämfört med tidigare år kan man även här se en trend i att allt färre väljer det mest felaktiga alternativet.

Svenskars bild av utveckling i världen visar sig alltså ha blivit mer realistisk och allt färre väljer de mest pessimistiska alternativen i undersökningen, men en majoritet har fortfarande en föråldrad verklighetsbild.

För grafer och mer statistik från undersökningen finns den att läsa här.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter