När FN:s konferens om hållbar utveckling avslutades i midsommarhelgen lyckades medlemsstaterna slutligen enas om ett gemensamt slutdokument - The future we want.

27 juni, 2012

Efter Rio+20

När förhandlingarna kring ett slutdokument för FN:s konferens om hållbar utveckling inleddes i Rio de Janeiro i början av juni, fanns fortfarande oenighet kring stora delar av dokumentet. När konferensen avslutades i midsommarhelgen lyckades emellertid medlemsstaterna slutligen enas om ett gemensamt ramverk.

”Texten visar prov på en stor vilja till handling. Om vi omsätter denna handlingsvilja i praktiken och om vi följer upp de åtgärder som genomförs kommer detta utan tvekan att göra en enorm skillnad för vår värld” sa Sha Zukang, FN:s generalsekreterare för Rio+20 i samband med den avslutande delen av konferensen.

Slutdokumentet ”The future we want” som tillkännagavs på tisdagen den 19 juni – tre dagar innan konferensen avslutades – har från vissa håll kritiserats för att vara ett urvattnat slutligt dokument och därmed också en svag överenskommelse för att säkerställa en hållbar framtida utveckling i världen.

”Precis som i alla förhandlingar, kommer det att finnas vissa länder som känner att texten borde vara mer ambitiös. Eller andra som anser att deras egna förslag skulle ha återspeglats bättre,” förklarade Sha Zukang.

Han poängterade också att det rör sig om en kompromisstext – ett resultat av intensiva och utdragna förhandlingar där de olika medlemsländerna varit tvungna att både ge och ta för att komma vidare.

Uppmaning att inkludera olika aktörer
I det överenskomna slutdokumentet redogörs bland annat för ett antal åtgärdspunkter, som behovet av att inrätta mål för hållbar utveckling samt att mobilisera finansiering för hållbar utveckling. Dokumentet betonar också behovet av att inkludera kvinnor, icke-statliga organisationer och ursprungsbefolkningar i agendan för hållbar utveckling samt uppmanar den privata sektorn att engagera sig i mer hållbara affärsmodeller.

Ett nytt index för att mäta hållbar mänsklig utveckling
Under konferensen presenterade UNDP tankar kring ett nytt sätt att mäta mänsklig utveckling – Sustainable Human Development Index. Det nya indexet bygger på UNDP:s Human Development Index (HDI), som togs fram 1990 av ekonomerna Mahbub ul-Haq och Amartya Sen, och alltsedan dess fungerat som ett alternativ till ett rent tillväxtbaserat utvecklingsmått.

Nästa steg är alltså att dessutom väga in hållbarhet i detta mått: “Rättvisa, värdighet, lycka och hållbarhet är avgörande för en god livskvalitet men går inte att mäta i BNI. Framstegen måste kunna mätas bredare än så”, sa UNDP:s chef Helen Clark när arbetet med det nya indexet diskuterades.

Det råder stor enighet om att ett liknade index behövs för att komplettera de mer ekonomiska måtten och i slutdokumentet från Rio slås det fast att FN:s statistikkommission, i  samarbete med andra relevanta aktörer – i och utanför FN-systemet – ska initiera ett program som bygger vidare på existerande initiativ samtidigt som det ska ta hänsyn till hur dagens utveckling påverkar kommande generationer.

Ladda ned slutdokumentet ” The future we want” från Rio-konferensen här.

Kort om Rio+20
Under Rio+20 – FN:s konferens om hållbar utveckling – samlades över 100 stats- och regeringschefer, tillsammans med tusentals parlamentariker, FN-tjänstemän, borgmästare, ledande befattningshavare och representanter för det civila samhället för att diskutera och enas om en gemensam handlingsplan för att minska fattigdomen i världen och samtidigt främja en miljömässigt hållbar utveckling, social och ekonomisk rättvisa.

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter