Fritextsök

16 oktober, 2012

FN:s årliga statusrapport om millenniemålen 2012

Fyra viktiga delmål – halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan och ökad tillgång till rent vatten – har redan uppnåtts, tre år före 2015.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det ”utmanande men möjligt” att nå de återstående målen. Det krävs dock att världens ledare inte backar från de åtaganden som gjordes för över tio år sedan.

I förordet ​​till årets millenniemålsrapport skriver Ban Ki-moon att ytterligare framgångar är beroende av att mål 8 – målet om ett globalt partnerskap för utveckling – uppfylls.

”Den nuvarande ekonomiska krisen som plågar stora delar av den utvecklade världen får inte tillåtas att bromsa eller vända de framsteg som gjorts. Låt oss bygga vidare på tidigare framgångar och inte ge upp förrän samtliga millenniemål har uppnåtts”, skriver FN:s generalsekreterare.

Framsteg i kampen mot fattigdom
Rapporten visar att den extrema fattigdomen har minskat i samtliga regioner.

För första gången sedan Världsbanken började sina mätningar av fattigdomstrender har fattigdomen dessutom gått ner både mätt i andel och antal. Detta gäller även Afrika söder om Sahara, där fattigdomen är som värst.

Preliminära beräkningar visar att andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen redan under 2010 sjönk till mindre än hälften av 1990 års nivå. Det innebär att millenniemål 1 – att halvera den extrema fattigdomen jämfört med 1990 års nivå – redan har uppnåtts på global nivå.

Det är dock problematiskt att kampen för att halvera hungern inte varit lika framgångsrik – fortfarande går runt 900 miljoner människor och lägger sig hungriga varje kväll. Detta som en direkt följd av senare års globala kriser, som bland annat inneburit höjda livsmedelspriser.

Även andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats före utsatt måldatum.

Sedan 1990 har över två miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten (improved water sources), vilket motsvarar en ökning från 76 procent 1990 till 89 procent år 2010.

Förbättrad livssituation för sluminvånare
Framsteg har också gjorts när det gäller att förbättra livssituation för världen sluminvånare till 2020.

Mellan 2000 och 2012 minskade andelen sluminvånare från 39 till 33 procent och sedan 2000 har över 200 miljoner sluminvånare fått tillgång till antingen förbättrade vattenkällor, förbättrade sanitära förhållanden eller ett mer hållbart – mindre trångbott – boende.

Delmålet har därmed uppnåtts med marginal, samtidigt är det viktigt att understryka att urbaniseringen bidragit till att antalet människor som lever i storstädernas slumområden de facto har ökat – från 650 miljoner 1990 till 863 miljoner idag.

Jämställdhet i grundskolan
Rapporten pekar också på att världen äntligen har uppnått en annan milstolpe; jämställdhet i grundskolan.

Nu går nio av tio barn i grundskolan och flickor har gynnats mest av utbildningssatsningen. 2010 gick 97 flickor på 100 pojkar i grundskolan, att jämföra med 1999 då 91 flickor på 100 pojkar började skolan.

Enligt rapporten har andelen inskrivna barn i grundskolan ökat markant i Afrika söder om Sahara, från 58 procent 1999 till 76 procent 2010 – detta trots att andelen barn i grundskoleåldern ökat kraftigt.

Fler har tillgång till bromsmediciner
I slutet av 2010 hade 6,5 miljoner människor i utvecklingsländerna tillgång till bromsmediciner för hiv/aids, en ökning med mer än 1,4 miljoner sedan 2009 vilket är den största ökningen någonsin under ett år.

”Resultaten visar att millenniemålen har bidragit till att skapa fokus och mobilisera politisk vilja, ekonomiska resurser och engagemang på ett sätt som saknar motstycke. Vi har också sett att riktade investeringar – exempelvis vad gäller tillgång till energi och stärkande av kvinnors ställning – kan ha synergieffekter på samtliga mål. Barn till kvinnor som fått gå i skolan har exempelvis större chans att överleva sin femte födelsedag. Baserat på lärdomar från hela världen hjälper UNDP 39 länder att identifiera flaskhalsar och tackla de problem som hindrar utvecklingen. Detta för att öka takten i millenniemålsarbetet”, säger Olav Kjørven, chef för UNDP:s policyavdelning som har en central roll i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsagenda – efter 2015.

Framgångarna till trots återstår stora utmaningar.

Prognoser för 2015 visar att över 600 miljoner människor världen över fortfarande kommer att sakna tillgång till rent dricksvatten, närmare en miljard människor kommer försöka överleva på mindre än 1,25 dollar per dag, alltför många mammor kommer att dö i barnsäng alldeles i onödan och barn kommer att dö av sjukdomar som både kan förebyggas och botas.

Vidare kommer utsläppen av växthusgaser fortsätta att vara ett stort hot mot människor och ekosystem.

Vägen framåt
Med tre år kvar till 2015 är diskussionen om nästa globala utvecklingsagenda redan i full gång och under Rio-konferensen tidigare i sommar beslutade man att skapa hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals efter 2015.

Tanken är att de nya målen ska bygga på millenniemålen och på ännu starkare sätt spegla alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. De ska också gälla alla världens länder – inte bara utvecklingsländerna.

”En lärdom från millenniemålsarbetet är att vi måste fokusera mer på att minska de växande klyftorna mellan de som har och de som inte har. Exempelvis finns stora fickor av fattigdom, också i medelinkomstländer som Kina och Indien. Vi ser också att miljö- och klimatutmaningarna blir allt större och riskerar att undergräva vidare framsteg i kampen mot fattigdom och hunger. Fördelningsfrågor samt frågor som rör hållbar utveckling måste därför ges större plats i den utvecklingsagenda som ska ta vid efter 2015”, säger Olav Kjørven.

 


The Millennium Development Goals Report,
är en årlig rapport om arbetet för att nå millenniemålen. Rapporten bygger på den senaste statistiken från över 25 FN-organ och andra internationella organisationer. Statistiken i sin helhet finns tillgänglig på http://mdgs.un.org.

För mer information: www.un.org/millenniumgoals

Kortfakta om hur det gått för de olika målen.

Läs mer

27 oktober, 2011

Västasien

Västasien

Västasien har gjort stora framsteg inom mödravård, jämställdhet och i kampen mot fattigdom. De pågående konflikterna i regionen har drivit många människor på flykt och kan allvarligt påverka uppnåendet av millenniemålen.

Stora framsteg har gjorts för att minska mödradödligheten. År 2013 dog 43 procent färre kvinnor vid förlossning eller graviditet i jämförelse med år 1990. Trots den positiva utvecklingen återstår mycket arbete att göra för att uppnå millenniemålet om förbättrad mödrahälsa.

Västasien har lyckats att ytterligare reducera den redan låga fattigdomsnivån. Den extrema fattigdomen har minskat från 5,1 till 3,6 procent mellan 1990 till 2010. Detta innebär att Västasien är på god väg att innan 2015 uppnå målet om att halvera den extrema fattigdomen.

Tillgången till grundläggande utbildning fortsätter att öka i Västasien. Idag skrivs 93 procent av regionens barn in i grundskolan. Motsvarande siffra för år 1990 var 84 procent.

Könsskillnaderna inom grund-, gymnasie- och högskola har minskat. Andelen flickor som är inskrivna i grundskolan är trots detta betydligt lägre än motsvarande andel för pojkar. Färsk statistik visar på att Västasien är på god väg att utjämna könsskillnaderna inom utbildning mellan kvinnor och män.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat. Ett exempel på detta är Saudiarabien, där 15 procent av platserna i underhuset numera innehas av kvinnor. Totalt sett har andelen kvinnliga parlamentariker i Västasien ökat från 4 till 12 procent mellan 2000 – 2014.

Västasien är den enda utvecklingsregionen där hungern ökat. Detta kan till stor del förklaras genom de pågående konflikterna i Irak, Palestina och Syrien.

Andelen undernärda har ökat från 6,6 procent 1990-1992 till 9,8 procent i 2011-2013. Det finns 8 procent färre barn som lider av undernäring idag jämfört med år 1990 – vilket är en minskning med mer än hälften.

91 procent av den totala populationen i regionen har idag tillgång till rent dricksvatten. Detta är en ökning med sex procent sedan mätningarna startade. Tillgången till grundläggande sanitära faciliteter har ökat från 80 till 89 procent under samma tidsperiod.

Konflikter i regionen har gjort att 51 miljoner människor tvingats på flykt undan förföljelse, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna. Syrien utgör den konflikthärd som flest människor är på flykt ifrån. Exempelvis står ungefär 2,5 miljoner syrier står numera under UNHCR:s ansvar.

Uppskattningsvis har de pågående konflikterna hindrat 29 miljoner barn att gå till skolan. Detta kan få en allvarlig påverkan på uppnåendet av millenniemålen.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer

27 oktober, 2011

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg inom hälsa och jämställdhet. De största utmaningarna återfinns när det gäller att bekämpa fattigdomen. Dessutom krävs ökade insatser mot undernäring och i kampen för att uppnå universell skolgång.

Mellan 2000 till 2012 ökade inskrivningarna till grundskolan från 60 till 78 procent i Afrika söder om Sahara. Den rådande befolkningsökningen har medfört att det fanns 35 procent fler skolbehöriga barn 2012 än 2000. Väpnade konflikter och andra akuta samhällstillstånd har förhindrat 33 miljoner barn från att gå i grundskolan.

Afrika söder om Sahara utgör hem åt fler än hälften av de barn i världen som inte går i skolan. Trots detta har stödet till grundskolan i regionen minskat med sju procent mellan 2010 och 2011.

Genom samordnade insatser har ungefär 3 miljoner barn under fem års ålder som insjuknat i malaria fått vård och därefter tillfrisknat. Färsk statistik visar på att Afrika söder om Sahara är på god väg att stoppa spridningen av tuberkulos – antalet nysmittade i tuberkulos minskade under 2012 från 321 till 255 insjuknade per 100 000 personer.

Andelen människor som smittats med hiv har minskat med mer än hälften mellan 2001 till 2012. 63 procent av de hiv-smittade har tillgång till bromsmedicinering. Samtidigt fortsätter Afrika söder om Sahara att vara den hårdast drabbade regionen av hiv. 70 procent – 1,6 miljoner människor – av dem som smittats under 2012 var hemmahörande i Afrika söder om Sahara.

Kvinnorna i regionen har fått ett ökat politiskt inflytande. Andelen kvinnliga parlamentariker ökade från 13 till 23 procent mellan 2000 till 2014. Det är den näst största ökningen bland utvecklingsregionerna. Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn ökade från 23 till 33 procent mellan 1990 till 2012.

Mödradödligheten har minskat med 48 procent sedan 1990. Medicinskt utbildad personal medverkade dock endast vid 53 procent av förlossningarna under 2012. Barnadödligheten har minskat med 45 procent under samma tidsperiod.

Andelen människor som har tillgång till rent dricksvatten ökade med 16 procent mellan 1990 och 2012. Vatten fortsätter att vara oåtkomligt för många hushåll vilket medför att många människor, oftast kvinnor eller flickor, tvingas att vänta i långa köer för att få tillgång till rent dricksvatten.

Afrika söder om Sahara är den enda utvecklingsregion där antalet människor som lever i extrem fattigdom ökar, från 290 miljoner år 1990 till 414 miljoner under år 2010. Världsbanken räknar med att 40 procent av uppskattningsvis 970 miljoner människor som lever i extrem fattigdom kommer att vara hemmahörande i Afrika söder om Sahara under år 2015.

Hunger har minskat från 33 till 25 procent sedan mätningarna startade. Trots detta har antalet undernärda barn ökat från ca: 27 miljoner till 32 miljoner under samma tidsperiod. Afrika söder om Sahara är också den region där antalet barn som drabbats av hämmad tillväxt (eng: ”stunted”) ökat – från 44 miljoner till 58 miljoner mellan 1990 och 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionerna.

 

Senast uppdaterad i november 2013

Läs mer