Flera framsteg har gjorts i arbetet för att nå millenniemålen. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har, till exempel, redan halverats och idag börjar nästan lika många flickor som pojkar skolan. Dessutom har fler människor fått tillgång till rent vatten och levnadsvillkoren i världens slumområden har förbättrats.

 • Millenniemål 1 – Halvera fattigdom och hunger
  Den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990 och andelen människor som försöker överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen har sjunkit från 47 till 24 procent.

Läs mer om hur det gått med mål 1 här.

 

 • Millenniemål 2 – Alla barn ska få gå i grundskolan
  Nio av tio barn börjar grundskolan och 90 procent av de som börjar slutför sin utbildning. Stora framsteg har gjorts i Afrika söder om Sahara där skolinskrivningen har ökat från 58 till 76 procent mellan 1999 och 2010.

Läs mer om hur det gått med mål 2 här.

 

 • Millenniemål 3 – Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
  Målet om jämställdhet i skolan är uppnått – idag börjar ungefär lika många flickor som pojkar i grundskolan. Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat men fortfarande är drygt 80 procent av världens parlamentariker män.

Läs mer om hur det gått med mål 3 här.

 

 • Millenniemål 4 – Minska barnadödligheten med två tredjedelar
  Antalet barn som dör innan sin femte födelsedag har minskat från över 12 miljoner 1990 till 7,6 miljoner 2010. Det innebär att över 13 000 färre barn dog varje dag 2010, jämfört med 1990.

Läs mer om hur det gått med mål 4 här.

 

 • Millenniemål 5 – Förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten
  Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990 – fortfarande är det dock långt kvar till det uppsatta målet.

Läs mer om hur det gått med mål 5 här.

 

 • Millenniemål 6 – Stoppa spridningen av hiv, malaria, tbc och andra smittsamma sjukdomar
  Tillgång till bromsmediciner mot hiv/aids har ökat kraftigt vilket gör att allt färre dör i sjukdomen. Då sjukdomen fortfarande sprids relativt snabbt innebär det att antalet människor som lever med hiv aldrig varit högre än nu – 34 miljoner. Dödsfallen i malaria har minskat med 25 procent sedan 1990 och även tbc är på tillbakagång.

Läs mer om hur det gått med mål 6 här.

 

 • Millenniemål 7 – skapa en miljömässigt hållbar utveckling
  Delmålet om vatten är uppnått och sedan 1990 har 2 miljarder fler människor fått tillgång till rent dricksvatten. Fortfarande saknar dock 2,5 miljarder människor drägliga sanitära förhållanden. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och ligger idag nära 40 procent högre än 1990.

Läs mer om hur det gått med mål 7 här.

 

 • Millenniemål 8 – skapa ett globalt partnerskap för utveckling
  Endast fem länder lever upp till löftet om att avsätta minst 0,7 procent av sin BNI till bistånd – Sverige är ett av dessa.  Biståndsnivån faller dessutom för första gången på över tio år. Utvecklingsländernas skuldbörda har däremot minskat och deras del i världshandeln har ökat – trots att världen inte lyckats enas om förbättrade handelsavtal för fattiga länder inom den så kallade Doha-rundan.

Läs mer om hur det gått med mål 8 här.