MDG 8

19 september, 2013

FN-rapport om millenniemål nr 8

Marknader, mediciner och teknologi är viktiga verktyg i kampen mot fattigdomen. En ny rapport som lanserades av FN idag visar på blandat resultat på åtaganden från givarländerna, men att millenniemålen fortsätter att bidra till framgångar. 

Utvecklingsländer har fått större skuldlättnader och ökad tillgång till marknader. De har också fått bättre tillgång till teknologi och livsviktiga mediciner. Men, för att driva på utvecklingen med millenniemålen, måste givarländerna nu leva upp till sina löften att öka biståndet och öppna marknaderna ytterligare.  Detta framkommer i en ny rapport som lanserades av FN idag.

Enligt den senaste millenniemålsstatistiken har miljontals människors levnadsstandard och livskvalitet förbättrats – då målen om minskad fattigdom, ökad tillgång till rent vatten, förbättrad levnadsstandard för sluminvånare och jämn könsfördelning i grundskolan, har uppnåtts. Dessutom har det skett stora framsteg även inom andra områden, vilket innebär att flera av de andra millenniemålen också kan uppnås innan 2015, som är deadline för målen.

MDG Gap Task Force Report 2013 (The Global Partnership for Development: The Challenge We Face), som lanserades idag, ger en översikt av hur åtagandena kopplade till millenniemål 8 efterlevs. Målet handlar om ett globalt partnerskap för utveckling – något som inte bara innefattar bistånd, utan också handel, skuldlättnader samt tillgång till livsviktiga mediciner och teknologi.

”Bilden är blandad”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Vi kan göra mer. Det bästa sättet att förbereda sig för vad som kommer efter 2015 är att visa att när det internationella samfundet förbinder sig till ett globalt partnerskap för utveckling, så står man fast vid det. Och styr sina resurser dit de mest behövs.”

För att stärka det globala partnerskapet – som består av FN:s medlemsstater, internationella organisationer, det civila samhället, privatsektorn och andra aktörer – ger rapporten en rad rekommendationer:

–          Stoppa skatteflykten

–          Förbättra säkerheten i industrin

–          Bättre skuldhantering

–          Förbättra finansiell reglering och global handel

–          Alla parter måste leva upp till de åtaganden som redan gjorts för att uppnå millenniemålen


Biståndet faller
Det officiella globala biståndet (ODA) minskade för andra året i rad under 2012. Från cirka 840 miljarder SEK (USD 134 miljarder) 2011 till knappt 790 miljarder SEK (USD 125,9 miljarder) – ett fall på fyra procent. Enligt rapporten är den främsta orsaken till minskningen budgetåtstramningar bland flera EU-länder.

Samtidigt ökade flera länder – inklusive några EU-länder – biståndet under 2012. Ett fåtal länder nådde också FN:s mål om att bidra med 0,7 procent av landets BNI till bistånd. De länder som idag bidrar med över 0,7 procent är Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Luxemburg.

Det bilaterala biståndet (som går direkt från ett land till ett annat) till de 49 minst utvecklade länderna sjönk med 12,8 procent, till cirka 163 miljarder SEK (USD 26 miljarder), under 2012. Det bilaterala biståndet till Afrika söder om Sahara sjönk även det – för första gången sedan 2007 – till omkring 164 miljarder SEK (USD 26,2 miljarder) 2012. En nedgång med 7,9 procent.

Ökad tillgång till marknader
Enligt rapporten växte världshandeln långsammare under 2012 än under 2011, vilket återspeglar den svaga ekonomiska tillväxten i de rika länderna. Utvecklingsländernas del i världshandeln steg dock till 44,4 procent under 2012 – en ökning med 12 procent jämfört med 2002.

Dessutom fortsätter remitteringarna – de pengar som migranter skickar tillbaka till hemlandet – att öka.

De globala handelsförhandlingarna (Doharundan) står däremot fortfarande stilla. WTO-konferensen the Ninth Ministerial Conference of the World Trade Organization på Bali i december kan dock bli en möjlighet att bryta dödläget.

Livsviktig medicin och ny teknologi
Rapporten konstaterar vidare att priserna på livsviktiga mediciner i utvecklingsländerna fortfarande är alltför höga.

Dessutom brister tillgängligheten – trots ökad tillgång till bromsmediciner mot hiv/aids.

År 2012 fanns livsviktiga mediciner bara att tillgå i 57 procent av de allmänna vårdinrättningarna och i 65 procent av de privata. Rapporten uppmuntrar läkemedelsföretagen att sänka priserna på livsviktiga läkemedel och att utveckla nya mediciner som behövs i utvecklingsländer.

Enligt rapporten ökade antalet personer i utvecklingsländer som använder internet med 12 procent under 2013, jämfört med fem procent i de utvecklade länderna. Under 2013 utgjorde Internetanvändare i utvecklingsländerna 65 procent av det totala antalet användare världen över – en ökning från 40 procent år 2005.

Läs mer om rapportens slutsatser och ladda ned rapporten här


Om MDG Gap Task Force:

Millennium Development Gap Task Force leds av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och UN Department of Economic and Social Affairs (DESA).

Arbetsgruppen skapades av FN:s generalsekreterare i maj 2007 för att förbättra övervakningen av de globala åtagandena som ingår i millenniemål 8 – det globala partnerskapet för utveckling.

I arbetsgruppen ingår över 30 FN-organ och internationella aktörer. Gruppens huvudsakliga syfte är att följa upp befintliga internationella åtaganden och att identifiera brister och hinder – på regional, nationell och internationell nivå – inom officiellt utvecklingsbistånd, tillgång till marknader (handel), skuldhantering samt tillgång till livsviktiga mediciner och ny teknik.

 

Mediakontakt: Trygve Olfarnes, Deputy Director UNDP NRO: +47 2212 1613 / +47 9415 6028 /trygve.olfarnes@undp.org

 

Taggar: , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter