FN:s millenniemålsrapport 2013

01 juli, 2013

FN:s MDG-rapport 2013

Trots stora framsteg  är det långt kvar tills samtliga millenniemål är uppfyllda. Den senaste statistiken, som idag presenteras av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, visar att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder om målen ska uppfyllas till 2015.

Rapporten, The Millennium Development Goals Report 2013, som baseras på omfattande officiell statistik visar att nationella regeringar, det internationella samfundet, civila samhället och privata sektorn tillsammans lyckats göra stora framsteg mot de uppsatta millenniemålen.

”Millenniemålen är den mest framgångsrika anti-fattigdomskampanjen i historien. De har visat att enkla och tydliga globala utvecklingsmål kan göra stor skillnad”, sa Ban Ki-moon vid presentationen.

Sedan målen antogs för drygt tio år sedan har miljontals människors liv förbättrats; Målen om att halvera fattigdomen, öka tillgången till rent vatten, förbättra livet för sluminvånare samt att lika många flickor som pojkar ska få börja skolan har redan uppnåtts. Stora framsteg inom andra områden innebär att även andra millenniemål kan infrias i tid till 2015.

Miljoner liv har räddats
Enligt rapporten har stora framsteg gjorts inom hälsoområdet. Mellan år 2000 och 2010 minskade antalet malariarelaterade dödsfall med mer än 25 procent globalt, vilket innebär att uppskattningsvis 1,1 miljoner människoliv har räddats. Dödsfallen i tuberkolos ser ut att kunna halveras till 2015 (jämfört med 1990 års nivåer) och mellan 1995 och 2011 har total 51 miljoner tuberkolosfall behandlats. Detta har i sin tur lett till att 20 miljoner liv har räddats.

Även antalet nya hivinfektioner minskar. Trots detta har antalet människor som lever med hiv aldrig varit högre – vilket beror på ökad tillgång till bromsmediciner. 2011 levde uppskattningsvis 34 miljoner människor med hiv och vid årets slut fick åtta miljoner människor i utvecklingsländerna bromsmediciner. Om den nuvarande trenden fortsätter kommer delmålet om allmän tillgång till bromsmediciner att uppnås till 2015, konstaterar rapporten.

Målet att halvera andelen människor som lider av kronisk hunger till 2015 är även det inom räckhåll. Andelen undernärda människor har under de senaste 20 åren minskat från 23 till 15 procent.

Hastigheten måste öka
När det gäller vissa av målen och delmålen återstår dock en hel del arbete:

  • Sedan 1990 har dödligheten bland barn under fem år sjunkit med 41 procent. Det innebär 14 000 färre dödsfall varje dag. Barnadödligheten koncentreras alltmer till de fattigaste regionerna och de allra flesta dör under den första levnadsmånaden. Framstegen till trots är det fortfarande lång väg kvar till målet om att minska barnadödligheten med två tredjedelar.

 

  • Mödradödligheten har minskats med 47 procent under de senaste två decennierna men enligt rapporten krävs kraftfulla satsningar och starkare politiskt stöd om målet om att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar ska uppnås i tid.

 

  • Mellan 2000 och 2011 minskade antalet barn som inte går i skolan med nästan hälften – från 102 miljoner till 57 miljoner. Rapporten konstaterar dock att alltför många barn fortfarande inte får chans till grundläggande utbildning.

 

  • Från 1990 till 2011 fick 1,9 miljarder fler människor tillgång till en latrin, vattentoalett eller annan förbättrad sanitetsanläggning. Men 2,5 miljarder människor saknar fortfarande drägliga sanitära förhållanden.

 

  • Rapporten konstaterar också att planetens resurser utarmas, med fortsatt skogsavverkning samt utrotning av djurarter och fiskbestånd – detta i en värld som redan idag påverkas av klimatförändringens effekter.

 

Ojämna framsteg
Rapporten rekommenderar nu ett ökat globalt fokus på världens klyftor och orättvisor. De framsteg som gjorts inom de åtta millenniemålen har varit ojämnt fördelade, inte bara mellan regioner och länder utan också mellan olika befolkningsgrupper inom länderna. De fattigaste och de som bor på landsbygden har fått minst del av framstegen. Under 2011 var det bara 53 procent av förlossningarna på landsbygden som skedde i närvaro av utbildad vårdpersonal, att jämföra med 84 procent av förlossningarna i tätorterna. På motsvarande sätt bor 83 procent av dem som inte har tillgång till rent vatten på landsbygden.

Utvecklingsbiståndet till de fattigaste länderna minskar kraftigt
Enligt rapporten försvåras möjligheterna att nå målen av att biståndet till de fattigaste länderna har minskat. Under 2012 var nettoutbetalningarna från de rikare länderna till utvecklingsländerna 126 miljarder dollar. Det är en minskning med fyra procent sedan 2011, då nivån i sin tur låg två procent lägre än 2010. Nedgången drabbar de minst utvecklade länderna mest. Under 2012 sjönk det bilaterala biståndet till dessa länder med 13 procent, till cirka 26 miljarder dollar. Rapporten visar dock att lägre skuldbördor och ökad handel har gynnat utvecklingsländerna. Detta är också delvis förklaringen till att millenniemålen fortsätter att gå framåt på global nivå.

Millenniemålen och post-2015-agendan
FN arbetar med regeringar, det civila samhället och andra samarbetspartners för att bygga vidare på den positiva drivkraft som millenniemålen skapat – med målet att utforma en ambitiös men realistisk dagordning för det som händer efter 2015. Med knappt 1 000 dagar kvar tills millenniemålen ska vara uppfyllda är det viktigt att inte ge upp utan istället intensifiera arbetet. En framgångsrik ”slutspurt” visar att världen menar allvar med sina löften och bidrar till att skapa en bra grund för nästa utvecklingsagenda.

”Nu är det dags att intensifiera våra ansträngningar att skapa en mer rättvis, säker och hållbar framtid för alla”, sa Ban Ki-moon vid presentationen av rapporten.

Ladda ned rapporten här

För mer information: Monica Lorensson, 0768 83 96 56, monica.lorensson@undp.org

 

Mer information

The Millennium Development Goals Report är en årlig samanställning av hur det går för millenniemålen – globalt och regionalt. Rapporten bygger på aktuell statistik från över 27 FN-organisationer och andra internationella organ. En komplett uppsättning av de uppgifter som används i rapporten finns tillgänglig på mdgs.un.org.

Mer information: www.un.org/millenniumgoals


OBS; Vi håller just nu på att uppdatera alla siffror på millenniemålen.nu utifrån den senaste statistiken!

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter