09 mars, 2012

Kvinnor på landsbygden – nyckel i kampen mot fattigdom och hunger

Kvinnor på landsbygden utgör en fjärdedel av jordens befolkning och står för en betydande del av jordbrukets totala arbetskraft. Deras – ofta obetalda –  arbete har en central roll för lokala och nationella ekonomier, familjers välbefinnande och samhällens utveckling. Att se till att dessa kvinnor deltar i politiskt beslutsfattande, får tillgång till viktiga marknader, modern teknologi och kommunikation samt har rätt att äga mark, är en förutsättning för att uppnå millenniemålen och bekämpa världsfattigdomen.

Trots att kvinnor på landsbygden har en så central roll för såväl familjers som nationers matförsörjning och att deras arbete inom jordbruket bidrar stort till landsbygdsområdernas överlevnad och utvecklingsmöjligheter, har deras rättigheter – som att till exempel äga mark eller delta i politiska beslutsprocesser – länge ignorerats.

Samtidigt är det tydligt att ojämlikhet mellan kvinnor och män är en stor bidragande faktor till fattigdom och hunger runt om i världen.

Just för att flickor och kvinnor inte ges samma möjligheter som pojkar och män att få tillgång till utbildning och arbete, kunna äga mark, tjäna pengar eller vara med att påverka politiska beslut, drabbas de mycket hårdare av fattigdom och rättslöshet.

Flickor och kvinnor utgör till exempel omkring 60 procent av alla de människor som lever med kronisk hunger och färre än 20 procent av de människor som äger mark i världen är just kvinnor.

Kvinnor bidrar till utveckling
Forskning visar dock att när fattiga kvinnor får möjlighet till en egen inkomst eller att utbilda sig, satsar de på att se till att deras barn får gå i skolan och att de får tillgång till hälsovård – vilket också gynnar samhället i stort.

Insatser för att kvinnor på landsbygden ska ha samma möjlighet till betalt arbete som män och att de har tillgång till såväl samhällsservice som olika sociala skyddsnät är därför viktiga åtgärder för att minska fattigdom och hunger och samtidigt bidra till en hållbar utveckling i världen.

 

Se gärna youtube-filmen ”Rural Women’s Access to Equal Opportunities”.

Här kan du läsa mer om millenniemål 3 och arbetet för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i världen.

unwomen.org kan du ta del av aktuell statistik och läsa mer om FN:s arbete för ökad jämställdhet.

 

Fakta om kvinnor på landsbygden:

  • Kvinnor står för ungefär 43 procent av den totala arbetskraften inom jordbrukssektorn.
  • I sydasien jobbar nästan 70 procent av alla anställda kvinnor inom jordbruket och i Afrika söder som Sahara är motsvarande siffra omkring 60 procent. Mindre än 20 procent av de människor som äger land i världen är kvinnor.
  • Kvinnor utgör två tredjedelar av de 796 miljoner människor som inte kan läsa och skriva i världen.
  • Enligt global statistik är det endast 39 procent av alla flickor på landsbygden som går i skola – jämfört med 45 procent av pojkarna.
  • På de flesta håll i världen är det mer vanligt bland kvinnor, som jobbar på landsbygden, att de endast erbjuds säsongsanställningar eller lågt avlönade deltidsjobb.
  • Kvinnor är underrepresenterade i beslutsfattande positioner såväl på regional nivå som på nationell nivå.

Följande är hämtat ur rapporten ”Rural Women and the Millennium Development Goals” som UNDP och rad andra FN-organisationer tagit fram.

Mer statistik kring kvinnors situation runt om i världen hittar du här.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter