04 juli, 2016

Millenniemålens framgång – en språngbräda för den nya utvecklingsagendan

Förra årets Millenniemålsrapport, den sista, lanserades den 6:e juli 2015 i Oslo av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Norges premiärminister Erna Solberg och Rwandas president Paul Kagame. Rapporten redovisar hur långt världen har kommit i arbetet med att möta de mål som sattes upp år 2000 och som går ut vid årsskiftet i år.

Betydande framsteg gjorts i världen de senaste 25 åren. Fattigdomen har mer än halverats, från 1,9 miljarder människor 1990 till 836 miljoner 2015 – en minskning från 47 % av jordens befolkning till 14 %! Nio av tio barn i utvecklingsländerna börjar i dag skolan och av dem är nästan lika många flickor som pojkar. Spädbarnsdödligheten har minskat med 50 %, från 12,7 miljoner 1990 till 6 miljoner 2015. Idag dör också betydligt färre mödrar till följd av komplikationer vid graviditet och förlossning – närmare bestämt 45 % färre. Bromsmediciner och behandling har förebyggt över 7,5 miljoner dödsfall i hiv/aids sedan 1995. Sedan år 2000 har dessutom över 6,2 respektive 37 miljoner liv räddats från malaria och tuberkulos. Vi lever idag längre och är friskare än någonsin.

Millenniemålen har visat att det är möjligt att åstadkomma stora framsteg även i de fattigaste länderna genom riktade åtgärder, tillräckliga resurser och politisk vilja.

Vi har dock inte gått i mål ännu och det finns fortfarande stora utvecklingsutmaningar framför oss. De nya globala målen för hållbar utveckling, ”Agenda 2030” som antogs i september 2015 är mer ambitiös än sin föregångare, och kom dessutom till genom en mycket mer omfattande process. Dessa mål har diskuterats och förhandlats fram av FN:s medlemsstater, organisationer och medborgare världen över de senaste tre åren. De 17 målen bygger till viss del på millenniemålen men går ännu längre. Bland annat ska vi helt eliminera fattigdomen, få alla barn i skolan och helt uppnå jämställdhet. De nya målen kommer att fokusera på hållbar och sysselsättningsskapande ekonomisk tillväxt, kampen mot klimatförändringarna, fred och säkerhet samt starkare globalt partnerskap – för att nämna några av områdena inom den nya agendan.

För att uppnå resultat för hållbar utveckling finns ett behov av att titta på både dess sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter och på relationerna mellan dessa områden. Världen är idag sammanflätad i mycket större utsträckning än tidigare och vårt välstånd och välfärd i Sverige är därmed beroende av resten av världen – och vice versa. Inget land i världen har uppnått full hållbarhet och man är därför överens om att de nya hållbarhetsmålen ska vara universella. Detta innebär att målen gäller och ska införlivas i alla länder, inklusive Sverige.

Den fullständiga rapporten kan laddas ner här.

Taggar: , , ,

Sök bland nyheter