Olav Kjørven, UNDP

14 juni, 2013

Olav Kjørven: Ny teknik i demokratins tjänst

Med hjälp av ny teknologi får människor från hela världen – i realtid – uttrycka sina förhoppningar om global politik.

Olav Kjørven, chef för UNDP:s policyavdelning, uppmanar alla människor att göra sin röst hörd om nästa globala utvecklingsagenda:

För första gången i historien bjuder FN in hundratusentals människor världen över för att utforma den nya globala utvecklingsagendan – de framtida målen för fattigdomsbekämpning. De nya målen ska ta vid efter 2015, som är stoppdatum för de nuvarande millenniemålen.

FN:s arbete med processen är banbrytande inte bara för att vi håller konsultationer i nästan 100 länder, men också för att vi använder digitala medier och mobilteknologi för att involvera så många människor som möjligt i debatten om de framtida utvecklingsmålen.

Den nya globala agendan kommer bygga på millenniemålen som under det senaste decenniet bidragit till enorma förbättringar för mänsklig utveckling inom flera områden. Fler barn någonsin tidigare börjar skolan, färre barn dör före fem års ålder och allt fler människor har tillgång till rent vatten – för att nämna några exempel.

Rösta på 16 prioriteringar
De digitala plattformarna för det här globala samtalet är hemsidan World We Want 2015, där människor samarbetar för att utveckla politiska idéer, och undersökningen MY World, där man röstar på 6 av 16 utvecklingsprioriteringar. Båda plattformarna är aktiva, användardrivna gemenskaper, där man ”crowd sourcar”, det vill säga genom ett öppet upprop engagerar människor att bidra med sina lösningar på de stora globala utmaningarna.

Eftersom världen har fler mobiltelefoner än toaletter så använder vi också SMS och IVR (interactive voice response) för att engagera människor. I Uganda samarbetar vi exempelvis med U-report, ett gratis, SMS-baserat rapporteringssystem för medborgarna, och fick kontakt med fler än 17 000 unga för ett ta reda på vilka prioriteringar som är viktigast i deras närområde.

I Indien och Rwanda har vi etablerat ett system med röstigenkänning på flera olika språk, så att folk kan ringa in och göra sina röster hörda.

För att involvera så många som möjligt i processen ser vi också till att även de som inte har tillgång till mobiltelefoner och internet kan delta. Vi arrangerar seminarier i Amazon-regionen – i Ecuador och i Peru – där landsortsbor som inte har tillgång till modern kommunikationsteknik får säga sin mening.

Tre centrala frågor
Till dags dato har över en halv miljon människor deltagit i vårt globala samtal. Tre centrala frågor sticker ut:

För det första måste vi accelerera insatserna för att nå de nuvarande millenniemålen, före 2015 då de ska vara uppfyllda.

För det andra bör de framtida målen också innefatta hållbarhet, demokratisk samhällsstyrning, skydd mot våld och satsning på fler jobb – frågor som inte är lika tydliga i dagens mål.

För det tredje står det helt klart att människor vill delta i arbetet med att definiera den nya dagordningen och att bygga framtidens utvecklingsmål.

Den stora mängden data som samlats in från de globala samtalen kommer att inkluderas i processen för att utforma den framtida utvecklingsagendan. De preliminära resultaten finns redan nu tillgängliga i rapporten ”Global Conversation Begins”, som nyligen presenterades för FN:s medlemsländer och Högnivåpanelen för post-2015-arbetet, där Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson ingår.

Vid FN:s generalförsamling i september kommer sedan den slutgiltiga rapporten från det globala samtalet att levereras till FN:s Generalsekreterare Ban Ki-Moon och världens ledare. Dessa kommer sedan förhandla om den framtida utvecklingsagendan och de nya målen.

Gör din röst hörd
Att folk från hela världen får möjlighet att uttrycka sina tankar och förhoppningar är en ny dimension i utformningen av global politik.

Detta sker i realtid och kunskapen förmedlas därmed direkt från medborgare världen över till förhandlare och beslutstagare. Något liknande hade varit otänkbart för bara några år sedan, men med hjälp av ny teknologi är det numera möjligt.

Jag uppmanar alla att delta i detta historiska projekt och hjälpa FN:s medlemsländer ta varje medborgares prioriteringar i beaktande när framtidens utvecklingsmål ska utformas.

Gå in och gör din röst hörd på www.MyWorld2015.org!

Olav Kjørven, Assisterande Generalsekreterare i FN och chef för UNDP:s policyavdelning. 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter