Politisk vilja och ansvarsfull finansiering är viktigt i kampen mot aids.

16 december, 2011

Politisk vilja och ansvarsfull finansiering – viktig i kampen mot aids

Spridningen av hiv och aids ska ha upphört och vara på väg tillbaka år 2015. Så lyder ett av delmålen för millenniemål 6. En förutsättning för att målet ska nås är dock att det finns både politisk vilja och ekonomiska resurser – såväl lokalt som globalt.

De senaste årtiondena har stora framsteg gjorts i det globala arbetet för att stoppa spridningen av hiv och aids, något som bland annat uppmärksammades i samband med internationella aidsdagen i början av december.

Andelen människor som nysmittats har till exempel minskat med 21 procent sedan 1997, då antalet nysmittade var som högst, och i Afrika söder om Sahara – som är den region som drabbats hårdast av aidsepidemin – så har antalet hiv-fall minskat i 22 länder.

Samtidigt är kampen långt ifrån över.

Med politisk vilja kan epidemin stoppas
Framstegen visar att det är möjligt att stoppa spridningen av hiv/aids – men också att det krävs politisk vilja att driva på insatserna för att förebygga och stoppa fortsatt spridning.

Det är också nödvändigt med ökade ekonomiska resurser – från såväl nationella regeringar som lokala och globala aktörer – för att förhindra att fler smittas samt att ge vård och bromsmediciner till aidssjuka.

Ekonomiskt stöd från Globala Fonden
Den Globala Fonden har länge varit den största globala kanalen för finansiellt stöd i kampen mot hiv och aids.

Under senare år har dock Fonden kritiserats för brister i den interna kontrollen. Flera givarländer har därför beslutat att avvakta med nya bidrag till Globala Fonden tills åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med de problem som varit.

De uteblivna bidragen kan få stora konsekvenser i de fattiga länderna, främst i Afrika, och tillsammans med Fonden har UNDP därför vidtagit en rad åtgärder för förhindra korruption.

Insatserna innefattar bland annat kapacitetsutveckling, anti-korruption, ledarskap och system för ansvarsutkrävande i de länder där UNDP administrerar medel från fonden.

UNDP kanaliserar ungefär 12 procent av fondens sammanlagda medel, främst i länder där regeringarna saknar kapacitet att själva ta emot och omvandla stödet så det kommer de behövande till del.

Fortsatta krafttag nödvändiga
Världen har kommit långt i kampen mot hiv/aids, men för att fler liv ska kunna räddas måste arbetet fortgå. Fortsatt politisk vilja och ökade ekonomiska resurser är därför av yttersta vikt.

Läs mer om arbetet för att uppnå millenniemål 6.

I UNAIDS årliga rapport UNAIDS Word Aids Day Report 2011 hittar du aktuell statistik om spridningen av hiv och aids runt om i världen.

UNDP stödjer flera insatser för att stoppa spridningen av hiv och aids.

Läs mer om den Globala Fondens arbete för att bekämpa hiv och aids, malaria och tuberkulos.

 

KORT FAKTA KRING HIV OCH AIDS:

  • I dag smittas allt färre människor runt om i världen av hiv. År 2009 nysmittades till exempel omkring 2,6 miljoner människor, vilket är en nedgång med 21 procent sedan 1997 då antalet nysmittade nådde sin pik.

 

  • Fler människor har dessutom tillgång till bättre vård samt bromsmediciner. Mellan åren 2004 och 2009 har bland annat antalet hiv-smittade som har tillgång till bromsmediciner trettonfaldigats.

 

  • Fortfarande lever 34 miljoner människor med hiv – de allra flesta i Afrika söder om Sahara och hiv och aids är de infektionssjukdomar som leder till flest dödsfall i världen.

 

  • På global basis har antalet aidsrelaterade dödsfall minskat – mycket tack vare den ökade tillgången till bromsmediciner och vård. Även förebyggande satsningar på sexualundervisning och nationella informationskampanjer har haft stor betydelse för att effektivt bekämpa ytterligare spridning.

 

  • År 2004, då antalet dödsfall var som högst, dog 2,2 miljoner människor i sjukdomen. År 2009 hade antalet minskat till 2 miljoner.

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter