16 juli, 2015

Specialist inom lokal utveckling och samhällsstyrning i Myanmar – möt Anki Dellnäs

På plats i Myanmar finns UNDP:s Anki Dellnäs, en Fil dr med bakgrund inom forskning och administration. Myanmar har påbörjat resan mot att bli en demokrati – en utmaning utan tvekan, men hur går processen till?

Anki Dellnäs har en bakgrund från förvaltningshögskolan i Göteborg och doktorerade i idé- och lärdomshistoria vid samma universitet. Innan karriären ledde in henne på bistånd tillbringade hon många år inom akademin. På plats i Myanmar jobbar Anki som Local Development & Government Specialist för UNDP, ett arbete som framförallt innebär mycket kontakt med olika ministerier. Ett otroligt spännande arbete enligt Anki själv;

– En typisk arbetsdag består av möten med regeringar och kollegor. När man inte har möten så planerar man dem. Förutom det arbetar jag även här med undervisning, då inte med studenter utan med regeringstjänstemän och medlemmar av förvaltningen. I Myanmar finns ett särskilt organ som ansvarar för utbildning av statstjänstemän och UNDP bidrar med experter inom demokrati, förvaltning och lokal utveckling.

Men även långsiktiga utmaningar och projekt är en del av det vardagliga arbetet;

– Min enhet på UNDP har nyligen avslutat ett stort projekt som kartlagt den lokala situationen i hela landet. Det har varit ett enormt arbete med intervjuer av ca 1800 personer verksamma inom statsförvaltning, sjuk- och hälsovård, skola och inom teknisk förvaltning på lokal nivå. Vi har dessutom intervjuat ca 5600 medborgare om hur de ser på samhällsutvecklingen på lokal nivå ifråga om tillgång och kvalitet på tjänster inom vård, skola och tillgång till dricksvatten samt hur inflytande och representation i de få valda församlingar som finns på lokal nivå fungerar. Det finns väldigt lite skrivet om lokalt inflytande och hur den lokala administrationen i Myanmar ser ut och fungerar så jag hoppas att vårt arbete skall komma till nytta både för regeringen och för andra utvecklingsorgan verksamma inom landet.

– Myanmars utmaningar är många – inte minst på lokal nivå och det kommer att ta tid innan frukterna av vårt arbete kan skördas. Trots alla utmaningar visar våra rapporter att befolkningen i Myanmar upplever att situationen har blivit bättre sedan 2011. Särskilt inom skola och utbildning men också andra områden har pekats ut. Våra rapporter finns publicerade, och går att läsa här.

Arbetet med lokalt styre och demokrati är en stor del av UNDP:s mandat och arbetet med demokratisk samhällsstyrning och lokala myndigheter är också tätt kopplat till millenniemålen.

– Mitt arbete relaterar till uppfyllandet av millenniemålen på flera sätt och det är också där vi finner flera utmaningar. Vi vet sedan länge att starka och välfungerande samhällsinstitutioner bidrar till en effektiv utveckling som ger fler människor tillgång till bättre service, men det är en lång process innan detta är fullt genomfört i Myanmar. Att gå från ett militärstyrt samhälle till ett demokratiskt innefattar förändringar på flera nivåer och inte bara inom förvaltningen, folket måste också förstå vad demokrati innebär och hur demokratiska processer fungerar. En annan utmaning är att det på lokal nivå finns väldigt få kvinnor i beslutsfattande positioner, vår kartläggning visade tillexempel att av de ca 16 700 indirekt valda ledarna i byarna så är endast 40 stycken kvinnor! Så att öka jämställdheten mellan kvinnor och män i enlighet med millenniemål 3 kommer inte att ske över en natt.

– Vad gäller hållbarhetsmålen så har vi just börjat fundera hur UNDP:s program här skall kunna ta till sig målen. På grund av sanktionerna mot Myanmar kunde UNDP endast verka som en mycket stor INGO fram till slutet av 2012, så vi har haft kort tid på oss att få vårt program att fungera som ett vanligt UNDP-program med nära samarbete med regeringen.

Flera av de över 170 regioner och territorier som UNDP befinner sig i har demokratiska mål som ännu inte är uppnådda, ett utvecklingsproblem som även ställer höga krav på landskontoren. Att vara förbredd, ha specialkunskap och långsiktigt tänkande är ett måste – men vad har utmaningarna för positiva sidor?

– Det roligaste med mitt arbete är att det är så varierat och att regeringen, trots att vissa klagar över att det inte går fort nog framåt med demokrati, är så målmedveten med sin förändringsagenda. Jämfört med många andra utvecklingsländer i regionen (och i andra regioner) händer saker och ting väldigt snabbt här. Ta som ett exempel att UNDP fritt tilläts ge oss ut i byar och intervjua alla dessa människor eller att vi i undervisningen för regeringsföreträdare och statstjänstemän tillåts prata om vad som helst, må så vara jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter, demokrati etc. Det hade aldrig varit möjligt bara för tre år sen.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter