En läkare besöker en sudanesisk familj för hälsokontroll i hemmet. UN/Photo Gonzalez Farran

En läkare besöker en sudanesisk familj för hälsokontroll i hemmet. UN/Photo Gonzalez Farran

Tillbakagång för malaria och tuberkulos

Breda insatser vad gäller prevention och behandling har gjort att både tuberkulos och antalet malariarelaterade dödsfall minskat.

Hälften av världens befolkning lever i områden där malaria förekommer. Det innebär att runt 3,4 miljarder människor lever i riskzonen för malaria.

FN:s senaste siffror visar att andelen malariarelaterade dödsfall har minskat med 42 procent på global nivå sedan år 2000, men
fortfarande dör runt 627 000 människor per år – 80% av alla dödsfall sker bland barn under fem år.

Forskning från IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) från 2010, visar dock att det kan handla om många fler dödsfall (1,2 miljoner). Enligt IHME har man tidigare trott att malaria främst dödar barn, men den nya forskningen visar att sjukdomen även dödar många vuxna – vilket innebär fler dödsfall per år.

Men även denna studie visar på stora framsteg de senaste åren, mycket tack vare globala insatser för att bekämpa sjukdomen. Exempelvis sover nu vart tredje barn under fem under malariamyggnät. Tyvärr syns en tendens till avsaktning eller till och med minskning av insatserna – till exempel delades bara 66 miljoner malariamyggnät ut i Afrika söder om Sahara år 2012, vilket är mindre än hälften av vad som delades ut år 2010 (140 miljoner).

Tuberkulos på tillbakagång
Globalt sett har förekomsten av tuberkulos minskat långsamt och tuberkulos är fortsatt den infektionssjukdom som – efter hiv och aids – orsakar flest dödsfall.

De båda sjukdomarna är dock nära sammankopplade och många av de som dör i tuberkulos är också hiv-smittade.

Denna siffra har dock minskat, ytterligare ett par år tillbaka i tiden låg den runt 50 procent. Andelen har dock minskat i takt med att tillgången på bromsmediciner har ökat.

Sedan 1990 har antalet dödsfall i tuberkulos minskat med en tredjedel. 2012 fick 6,1 miljoner människor diagnosen tuberkulos, och av dem fick 87% effektiv medicinering.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2013 och 2014

Senast uppdaterad i januari 2015