Så mäts millenniemål 6

År 2015 ska spridningen av hiv, aids, malaria och andra stora sjukdomar ha upphört och vara på tillbakagång och 2010 ska alla hiv och aids-drabbade människor ha tillgång till behandling. Så lyder delmålen för millenniemål 6.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 6 har tre delmål och tio indikatorer.

Delmålen för mål 6 är följande:

  • Spridningen av hiv/aids ska ha upphört och vara på väg tillbaka 2015.
  • Alla som behöver hiv/aids-behandling ska ha möjlighet att få det år 2010.
  • Utbredningen av malaria och andra stora sjukdomar ska ha upphört och vara på väg tillbaka 2015.

 

De tio indikatorerna för mål 6 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet.

Genom indikatorerna kan vi bland annat mäta utbredningen av hiv bland världens 15-24 åringar, samt andelen malaria- och tuberkulosrelaterade smitto- och dödsfall.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 6 hittar du här.

Här hittar du alla mål.