Fritextsök

22 augusti, 2011

FN:s årliga rapport om millenniemålen 2011

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Många framsteg har inte kommit de fattigaste till del

Samtidigt som betydande framsteg gjorts för att nå millenniemålen till år 2015, visar FN:s årliga statusrapport 2011 att stora utmaningar kvarstår. Framförallt handlar det om att de allra fattigaste i världen halkar efter.

”Fram till 2015 måste vi se till att
de löften som världens ledare gett
också kommer att hållas”


Inledande ord av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i rapporten som kom ut i början av juli 2011.

Viktiga framsteg har gjorts
Enligt rapporten, The Millennium Development Goals Report 2011, finns anledning att uppmärksamma de framsteg som gjorts sedan målen för mer än tio år sedan upprättades.

Framstegen innefattar bland annat:

  • minskad fattigdom
  • minskad hunger
  • minskad analfabetism
  • färre sjukdomar
  • samt satsningar på rent vatten

 

Millenniemålen har därmed bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom, räddat ett otaligt antal barns liv samt sett till att de får börja skolan.

Målen har även hjälpt till att minska mödradödligheten, bidragit till ökade möjligheter för kvinnor samt förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar.

Samtidigt visar rapporten att vi fortfarande har en lång väg att gå, främst när det gäller världens mest utsatta människor – de fattigaste, de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.

Fattigdomsbekämpning kräver en rättvis ekonomiska tillväxt
De framsteg som lyfts fram i rapporten beror delvis på ekonomisk tillväxt i flera utvecklingsländer men även specifika satsningar inom kritiska millenniemålsområden har spelat stor roll.

För att millenniemålen ska kunna uppnås krävs dock en mer rättvis ekonomisk tillväxt. En tillväxt som kommer alla människor till del och som möjliggör för alla – särskilt fattiga och marginaliserade grupper – att dra nytta av utvecklingen.

Förutom en rättvis ekonomisk tillväxt, anges även ökade bidrag – inte minst från olika stiftelser – som avgörande för flera framgångsrika insatser, exempelvis när det gäller vaccinationer och behandling av människor som lever med hiv och aids.

Ökade insatser för rent vatten och sanitet samt satsningar på flickor och kvinnor har också visat sig ge stora effekter på övriga millenniemål.

Enligt rapporten krävs också en övergång till en mer hållbar utveckling. Det handlar ytterst om att ekosystemen måste skyddas inför framtiden. Här blev den FN-konferens, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 2012 – Rio +20 – ett viktigt tillfälle för att komma överens om nya åtaganden. Här kan du läsa mer om konferensen och vad som beslutades.

Det här krävs för att målen ska uppnås


För att vi ska nå målen måste alla parter ta sitt ansvar. Rika och fattiga länder har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen.

Arbetet för en bättre värld kommer att ta tid och handlar om ett träget och långsiktigt arbete. Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om fem, tio och ibland till och med 25 år. Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom.

Här hittar du alla mål.

 

  

Läs mer