Fritextsök

27 oktober, 2011

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara

Afrika söder om Sahara har gjort stora framsteg inom hälsa och jämställdhet. De största utmaningarna återfinns när det gäller att bekämpa fattigdomen. Dessutom krävs ökade insatser mot undernäring och i kampen för att uppnå universell skolgång.

Mellan 2000 till 2012 ökade inskrivningarna till grundskolan från 60 till 78 procent i Afrika söder om Sahara. Den rådande befolkningsökningen har medfört att det fanns 35 procent fler skolbehöriga barn 2012 än 2000. Väpnade konflikter och andra akuta samhällstillstånd har förhindrat 33 miljoner barn från att gå i grundskolan.

Afrika söder om Sahara utgör hem åt fler än hälften av de barn i världen som inte går i skolan. Trots detta har stödet till grundskolan i regionen minskat med sju procent mellan 2010 och 2011.

Genom samordnade insatser har ungefär 3 miljoner barn under fem års ålder som insjuknat i malaria fått vård och därefter tillfrisknat. Färsk statistik visar på att Afrika söder om Sahara är på god väg att stoppa spridningen av tuberkulos – antalet nysmittade i tuberkulos minskade under 2012 från 321 till 255 insjuknade per 100 000 personer.

Andelen människor som smittats med hiv har minskat med mer än hälften mellan 2001 till 2012. 63 procent av de hiv-smittade har tillgång till bromsmedicinering. Samtidigt fortsätter Afrika söder om Sahara att vara den hårdast drabbade regionen av hiv. 70 procent – 1,6 miljoner människor – av dem som smittats under 2012 var hemmahörande i Afrika söder om Sahara.

Kvinnorna i regionen har fått ett ökat politiskt inflytande. Andelen kvinnliga parlamentariker ökade från 13 till 23 procent mellan 2000 till 2014. Det är den näst största ökningen bland utvecklingsregionerna. Andelen kvinnor som lönearbetar utanför jordbrukssektorn ökade från 23 till 33 procent mellan 1990 till 2012.

Mödradödligheten har minskat med 48 procent sedan 1990. Medicinskt utbildad personal medverkade dock endast vid 53 procent av förlossningarna under 2012. Barnadödligheten har minskat med 45 procent under samma tidsperiod.

Andelen människor som har tillgång till rent dricksvatten ökade med 16 procent mellan 1990 och 2012. Vatten fortsätter att vara oåtkomligt för många hushåll vilket medför att många människor, oftast kvinnor eller flickor, tvingas att vänta i långa köer för att få tillgång till rent dricksvatten.

Afrika söder om Sahara är den enda utvecklingsregion där antalet människor som lever i extrem fattigdom ökar, från 290 miljoner år 1990 till 414 miljoner under år 2010. Världsbanken räknar med att 40 procent av uppskattningsvis 970 miljoner människor som lever i extrem fattigdom kommer att vara hemmahörande i Afrika söder om Sahara under år 2015.

Hunger har minskat från 33 till 25 procent sedan mätningarna startade. Trots detta har antalet undernärda barn ökat från ca: 27 miljoner till 32 miljoner under samma tidsperiod. Afrika söder om Sahara är också den region där antalet barn som drabbats av hämmad tillväxt (eng: ”stunted”) ökat – från 44 miljoner till 58 miljoner mellan 1990 och 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionerna.

 

Senast uppdaterad i november 2013

Läs mer

22 augusti, 2011

FN:s årliga rapport om millenniemålen 2011

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Många framsteg har inte kommit de fattigaste till del

Samtidigt som betydande framsteg gjorts för att nå millenniemålen till år 2015, visar FN:s årliga statusrapport 2011 att stora utmaningar kvarstår. Framförallt handlar det om att de allra fattigaste i världen halkar efter.

”Fram till 2015 måste vi se till att
de löften som världens ledare gett
också kommer att hållas”


Inledande ord av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i rapporten som kom ut i början av juli 2011.

Viktiga framsteg har gjorts
Enligt rapporten, The Millennium Development Goals Report 2011, finns anledning att uppmärksamma de framsteg som gjorts sedan målen för mer än tio år sedan upprättades.

Framstegen innefattar bland annat:

  • minskad fattigdom
  • minskad hunger
  • minskad analfabetism
  • färre sjukdomar
  • samt satsningar på rent vatten

 

Millenniemålen har därmed bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom, räddat ett otaligt antal barns liv samt sett till att de får börja skolan.

Målen har även hjälpt till att minska mödradödligheten, bidragit till ökade möjligheter för kvinnor samt förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar.

Samtidigt visar rapporten att vi fortfarande har en lång väg att gå, främst när det gäller världens mest utsatta människor – de fattigaste, de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.

Fattigdomsbekämpning kräver en rättvis ekonomiska tillväxt
De framsteg som lyfts fram i rapporten beror delvis på ekonomisk tillväxt i flera utvecklingsländer men även specifika satsningar inom kritiska millenniemålsområden har spelat stor roll.

För att millenniemålen ska kunna uppnås krävs dock en mer rättvis ekonomisk tillväxt. En tillväxt som kommer alla människor till del och som möjliggör för alla – särskilt fattiga och marginaliserade grupper – att dra nytta av utvecklingen.

Förutom en rättvis ekonomisk tillväxt, anges även ökade bidrag – inte minst från olika stiftelser – som avgörande för flera framgångsrika insatser, exempelvis när det gäller vaccinationer och behandling av människor som lever med hiv och aids.

Ökade insatser för rent vatten och sanitet samt satsningar på flickor och kvinnor har också visat sig ge stora effekter på övriga millenniemål.

Enligt rapporten krävs också en övergång till en mer hållbar utveckling. Det handlar ytterst om att ekosystemen måste skyddas inför framtiden. Här blev den FN-konferens, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 2012 – Rio +20 – ett viktigt tillfälle för att komma överens om nya åtaganden. Här kan du läsa mer om konferensen och vad som beslutades.

Det här krävs för att målen ska uppnås


För att vi ska nå målen måste alla parter ta sitt ansvar. Rika och fattiga länder har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen.

Arbetet för en bättre värld kommer att ta tid och handlar om ett träget och långsiktigt arbete. Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om fem, tio och ibland till och med 25 år. Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom.

Här hittar du alla mål.

 

  

Läs mer