Så mäts millenniemål 4

År 2015 ska barnadödligheten i världen ha minskat med två tredjedelar. Så lyder delmålet för millenniemål 4. Men för att det ska nås måste fler barn få tillgång till bättre sjukvård, rent vatten och insatser mot malaria.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 4 har ett delmål och tre indikatorer.

Delmålet för mål 4 är följande:

  • Minska barnadödligheten (antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år) med två tredjedelar mellan 1990 och 2015.

 

De tre indikatorerna för mål 4 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet

Indikatorerna för mål 4 mäter barnadödligheten bland spädbarn och barn under fem år, samt andelen ettåringar som blivit vaccinerade mot mässlingen.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 4 hittar du här.

Här hittar du alla mål.