Så mäts millenniemål 5

Att mödrar och blivande mödrar ska ha tillgång till mödrahälsovård samt att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar är de två delmål som finns för millenniemål 5 . Fortfarande krävs stora insatser för att uppnå målen.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 5 har två delmål och sex indikatorer.

 

De två delmålen för mål 5 är följande:

  • Minska mödradödligheten med tre fjärdedelar mellan 1990 och 2015.
  • År 2015 ska alla ha tillgång till mödrahälsovård.

 

De sex indikatorerna för mål 5 ska visa hur det ligger till i arbetet med att uppnå målet

Genom indikatorerna kan vi bland annat mäta om andelen tonårsfödslar, samt andelen förlossningar som sker med hjälp av utbildad personal.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 5 hittar du här.

Här hittar du alla mål.