Tack vare förbättrad hälsovård har mödradödligheten nästan halverats sedan 1990. Ändå dör fortfarande nära 1 000 kvinnor varje dag i samband med graviditet eller förlossning.

Statistik och uppskattningar som rör mödradödlighet är dock ofta osäkra.

Svårigheter att få fram tillförlitliga siffror om dödsfall i samband med havandeskap och förlossning beror främst på att systematisk under- och felrapportering är vanligt förekommande.

Millenniemål 5 är ett komplicerat mål att uppnå, eftersom ”enkla” lösningar, så som fler utbildade barnmorskor, inte är tillräckligt.

Mödrahälsan påverkas även starkt av kulturella värderingar som ofta är djupt rotade.

I vissa länder är det exempelvis vanligt att mycket unga flickor gift bort – flickor vars kroppar inte är redo att bära eller föda barn.

Därmed är millenniemål 5 om minskad mödradödlighet mycket nära sammankopplat med millenniemål 3 om ökad jämställdhet.

Senast uppdaterad i januari 2015