För att mäta jämställdhet för Millenniemål 3 tittar man bland annat på hur stor andel flickor som börjar skolan, kvinnor i världens parlament samt lönearbetande kvinnor utanför jordbrukssektorn.

Inom detta mål är utvecklingen ojämn mellan olika regioner, och mycket återstår innan målet är uppnått.

Målet om jämställdhet i skolan har uppnåtts på global basis – idag börjar ungefär lika många flickor som pojkar skolan.

Det sker också en ökning av kvinnligt deltagande i politiken.

Sedan år 2000 har andelen kvinnor i parlamenten ökat från 14 till 22 procent – men fortfarande är mer än 80 procent av världens parlamentsledamöter män.

Här är skillnaden dock inte särskilt stor mellan rika och fattiga länder.

Färre kvinnor än män förvärvsarbetar, men andelen lönearbetande kvinnor i världen växer långsamt och uppgår idag till 40 procent.

Kvinnor tjänar också mindre, har högre arbetslöshet och osäkrare arbetsförhållanden.

Att stärka kvinnors roll är viktigt både för individer och för samhällsutvecklingen.

Forskning visar exempelvis att en kvinna som har gått i skolan i större utsträckning ser till att de egna barnen får lära sig läsa och skriva och att barn till en utbildad kvinna har större chans att överleva sin 5-årsdag.

Källa: Millennium Development Goals Report 2014

Senast uppdaterad i januari 2015.