Så mäts millenniemål 3

Det är inte alldeles enkelt att mäta jämställdhet, men de indikatorer som finns för millenniemål 3 tar exempelvis hänsyn till andelen kvinnor i världens parlament, hur stor del flickor som börjar skolan samt kvinnors roll i arbetslivet.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 3 har ett delmål och tre indikatorer.

 

Delmålet för mål 3 är följande:

  • År 2005 ska lika många flickor som pojkar gå i grundskola och senast 2015 ska andelen vara densamma på alla nivåer.

 

De tre indikatorerna för mål 3 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet.

Genom att indikatorerna mäter andelen kvinnor i världens parlament, andelen flickor som börjar skolan och andelen lönearbetande kvinnor utanför jordbrukssektorn så får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 3 hittar du här.

Här hittar du alla mål.