Utveckling – inte helt enkelt att mäta

Hur mäter man egentligen utveckling? Flest antal utbildade invånare, högst BNP per capita eller mest pengar i statskassan?

I dag mäts utvecklingen i världen utifrån flera olika faktorer.

Human Development Index är, till exempel, ett index där man mäter den mänskliga utvecklingen i ett land utifrån faktorer som; befolkningens förväntade livslängd vid födseln, utbildningsnivå (i form av skolgång och läskunnighet bland vuxna) och levnadsstandard (mått i BNP per capita).

Utifrån dessa tre faktorer räknas ett värde ut för varje land som kan jämföras med andra länder och över tid för att se om utvecklingsnivån i landet ökar eller minskar.

Olika faktorer hänger ihop
Ett tydligt samband som framträder när man börjar mäta utveckling är hur olika faktorer hänger ihop och påverkar varandra.

Länder med hög förväntad livslängd är till exempel ofta länder med hög inkomst och hög läskunnighet, liksom god barn- och mödrahälsa.

Vissa faktorer som är viktiga för ett bra liv är dock svårare att mäta statistiskt eller värdera objektivt. Exempel på sådana faktorer är respekt för mänskliga rättigheter, demokratiska principer och frihet.

Enligt Human Development Report 2003 har det visat sig i undersökningar att ju mer inflytande människor har över politiska beslut, desto mer jämlikt fördelas resurserna. En slutsats skulle därmed vara att demokrati i regel är bra för mänsklig utveckling.

Samtidigt har det varit svårt att hitta entydiga statistiska samband som visar hur demokrati och frihet har bidragit till välbefinnande och ökad mänsklig utveckling.

Det finns exempel på både framsteg och bakslag i mänsklig utveckling i såväl demokratier som diktaturer.

Mänskliga rättigheter, demokrati samt kulturell och individuell frihet är och förblir dock viktiga mål i sig själva och är absolut nödvändiga för att människor ska kunna leva det liv de själva önskar.