Den del av målet som handlar om tillgång till rent dricksvatten har redan uppnåtts. Idag har 89 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. År 1990 var denna siffra 76 procent.

Däremot släpar sanitetsmålet efter.

Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till drägliga sanitära förhållanden – så som tillgång till toaletter eller latriner.

Dåliga sanitära förhållanden är en hälsorisk, och därför krävs stora insatser på detta område.

Enligt uppskattningar, kommer delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till drägliga sanitära förhållanden  – med dagens takt – inte att uppnås förrän år 2049.

Skyddet av biologisk mångfald har förbättrats men variationsrikedomen bland levande organismer fortsätter ändå att minska.

Årligen försvinner ca 13 miljoner hektar skog. I Asien, framförallt i Kina återplanteras dock mer skog än vad som avverkas.

Inom millenniemål 7 ryms också målsättningen att utsläppen av utväxthuagaser ska halveras till 2015.

Trots detta har utvecklingen gått i motsatt riktning – utsläppen av koldioxid har istället ökat med 46 procent sedan 1990 till drygt 30 miljarder ton.

Även om utsläppen ökar mest i fattiga länder, är utsläppen per capita fortsatt högst i den rika delen av världen.

Senast uppdaterad i januari 2015