Fler har tillgång till drägligt dricksvatten men saknar fortfarande toaletter

Delmålet om att halvera andelen människor som inte har tillgång till rent dricksvatten till 2015 har redan uppnåtts. Målet uppnåddes 2012, då 11 procent av världens befolkning saknade rent dricksvatten – att jämföra med 24 procent år 1990.

Med dagens takt kommer världen därmed att överträffa delmålet om dricksvatten till 2015. Närmare 90 procent av befolkningen i utvecklingsländerna kommer troligtvis då ha tillgång till förbättrat dricksvatten. Fyra regioner – Nordafrika, Latinamerika & Karibien, Östasien, samt Sydostasien – har som sagt redan nått målet.

Det ser värre ut vad gäller sanitet och med dagens takt kommer delmålet om att halvera andelen människor som saknar godtagbar sanitär standard inte nås förrän år 2049.

Idag saknar uppskattningsvis 2,5 miljarder människor runt om i världen tillgång till drägliga sanitära förhållanden. 15% av världens befolkning gör till och med sina behov i det fria – något som allvarligt inverkar på hälsosituationen. Här krävs därför stora insatser.

Antalet sluminnevånare ökar i antal men minskar i andel
Mellan 2000 och 2012 har andelen människor i utvecklingsländerna som lever i slumområden minskat från 39 till 33 procent – detta samtidigt som antalet ökat i absoluta tal.

Uppskattningsvis lever idag 863 miljoner människor i slumliknande förhållanden, i utkanterna av världens ständigt växande storstäder. År 1990 låg denna siffra på 657 miljoner.

Problemet är störst i Afrika söder om Sahara där över 60 procent av stadsbefolkningen lever i slumområden.

Källa: Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2013,2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015