Så mäts millenniemål 7

Allt fler människor har tillgång till rent dricksvatten, vilket innebär att delmålet om att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten sannolikt nås till 2015. Fortfarande kvarstår dock stora utmaningar vad gäller flera av de övriga delmålen.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 7 har fyra delmål och tio indikatorer.

Delmålen för mål 7 är följande:

  • Att länders politik går i linje med grundförutsättningarna för en hållbar utveckling och att vända den pågående trenden där våra naturresurser utarmas.
  • Att år 2010 betydligt ha minskat utarmningen av den biologiska mångfalden.
  • Halvera andelen människor som inte har tillgång till rent dricksvatten och drägliga sanitära förhållanden.
  • År 2020 ska livet ha förbättrats betydligt för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden.

 

De tio indikatorerna för mål 7 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet.

Genom indikatorerna kan vi bland annat mäta hur stor del av världens landområden som består av skog, andelen människor som utnyttjar förbättrade dricksvattenmöjligheter och sanitära förhållanden, samt andelen människor som lever i slumområden.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 7 hittar du här.

Här hittar du alla mål.