Så mäts millenniemål 2

År 2015 ska alla barn i världen ha möjlighet att gå ut grundskolan. Så lyder delmålet för millenniemål 2. Men för att det ska uppnås måste antalet inskrivningar samt andelen elever som går ut grundskolan öka rejält.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 2 har ett delmål och tre indikatorer.

Delmålet för mål 2 är följande:

  • År 2015 ska alla barn i världen, både pojkar och flickor, ha möjlighet att gå ut grundskolan.


De tre indikatorerna för mål 2 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet

Genom indikatorerna för mål 2 kan vi bland annat mäta andelen inskrivningar i grundskolan och andelen elever som går ut grundskolan.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 2 hittar du här.

Här hittar du alla mål.