Fritextsök

16 oktober, 2012

FN:s årliga statusrapport om millenniemålen 2012

Fyra viktiga delmål – halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan och ökad tillgång till rent vatten – har redan uppnåtts, tre år före 2015.

Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det ”utmanande men möjligt” att nå de återstående målen. Det krävs dock att världens ledare inte backar från de åtaganden som gjordes för över tio år sedan.

I förordet ​​till årets millenniemålsrapport skriver Ban Ki-moon att ytterligare framgångar är beroende av att mål 8 – målet om ett globalt partnerskap för utveckling – uppfylls.

”Den nuvarande ekonomiska krisen som plågar stora delar av den utvecklade världen får inte tillåtas att bromsa eller vända de framsteg som gjorts. Låt oss bygga vidare på tidigare framgångar och inte ge upp förrän samtliga millenniemål har uppnåtts”, skriver FN:s generalsekreterare.

Framsteg i kampen mot fattigdom
Rapporten visar att den extrema fattigdomen har minskat i samtliga regioner.

För första gången sedan Världsbanken började sina mätningar av fattigdomstrender har fattigdomen dessutom gått ner både mätt i andel och antal. Detta gäller även Afrika söder om Sahara, där fattigdomen är som värst.

Preliminära beräkningar visar att andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen redan under 2010 sjönk till mindre än hälften av 1990 års nivå. Det innebär att millenniemål 1 – att halvera den extrema fattigdomen jämfört med 1990 års nivå – redan har uppnåtts på global nivå.

Det är dock problematiskt att kampen för att halvera hungern inte varit lika framgångsrik – fortfarande går runt 900 miljoner människor och lägger sig hungriga varje kväll. Detta som en direkt följd av senare års globala kriser, som bland annat inneburit höjda livsmedelspriser.

Även andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats före utsatt måldatum.

Sedan 1990 har över två miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten (improved water sources), vilket motsvarar en ökning från 76 procent 1990 till 89 procent år 2010.

Förbättrad livssituation för sluminvånare
Framsteg har också gjorts när det gäller att förbättra livssituation för världen sluminvånare till 2020.

Mellan 2000 och 2012 minskade andelen sluminvånare från 39 till 33 procent och sedan 2000 har över 200 miljoner sluminvånare fått tillgång till antingen förbättrade vattenkällor, förbättrade sanitära förhållanden eller ett mer hållbart – mindre trångbott – boende.

Delmålet har därmed uppnåtts med marginal, samtidigt är det viktigt att understryka att urbaniseringen bidragit till att antalet människor som lever i storstädernas slumområden de facto har ökat – från 650 miljoner 1990 till 863 miljoner idag.

Jämställdhet i grundskolan
Rapporten pekar också på att världen äntligen har uppnått en annan milstolpe; jämställdhet i grundskolan.

Nu går nio av tio barn i grundskolan och flickor har gynnats mest av utbildningssatsningen. 2010 gick 97 flickor på 100 pojkar i grundskolan, att jämföra med 1999 då 91 flickor på 100 pojkar började skolan.

Enligt rapporten har andelen inskrivna barn i grundskolan ökat markant i Afrika söder om Sahara, från 58 procent 1999 till 76 procent 2010 – detta trots att andelen barn i grundskoleåldern ökat kraftigt.

Fler har tillgång till bromsmediciner
I slutet av 2010 hade 6,5 miljoner människor i utvecklingsländerna tillgång till bromsmediciner för hiv/aids, en ökning med mer än 1,4 miljoner sedan 2009 vilket är den största ökningen någonsin under ett år.

”Resultaten visar att millenniemålen har bidragit till att skapa fokus och mobilisera politisk vilja, ekonomiska resurser och engagemang på ett sätt som saknar motstycke. Vi har också sett att riktade investeringar – exempelvis vad gäller tillgång till energi och stärkande av kvinnors ställning – kan ha synergieffekter på samtliga mål. Barn till kvinnor som fått gå i skolan har exempelvis större chans att överleva sin femte födelsedag. Baserat på lärdomar från hela världen hjälper UNDP 39 länder att identifiera flaskhalsar och tackla de problem som hindrar utvecklingen. Detta för att öka takten i millenniemålsarbetet”, säger Olav Kjørven, chef för UNDP:s policyavdelning som har en central roll i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsagenda – efter 2015.

Framgångarna till trots återstår stora utmaningar.

Prognoser för 2015 visar att över 600 miljoner människor världen över fortfarande kommer att sakna tillgång till rent dricksvatten, närmare en miljard människor kommer försöka överleva på mindre än 1,25 dollar per dag, alltför många mammor kommer att dö i barnsäng alldeles i onödan och barn kommer att dö av sjukdomar som både kan förebyggas och botas.

Vidare kommer utsläppen av växthusgaser fortsätta att vara ett stort hot mot människor och ekosystem.

Vägen framåt
Med tre år kvar till 2015 är diskussionen om nästa globala utvecklingsagenda redan i full gång och under Rio-konferensen tidigare i sommar beslutade man att skapa hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals efter 2015.

Tanken är att de nya målen ska bygga på millenniemålen och på ännu starkare sätt spegla alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. De ska också gälla alla världens länder – inte bara utvecklingsländerna.

”En lärdom från millenniemålsarbetet är att vi måste fokusera mer på att minska de växande klyftorna mellan de som har och de som inte har. Exempelvis finns stora fickor av fattigdom, också i medelinkomstländer som Kina och Indien. Vi ser också att miljö- och klimatutmaningarna blir allt större och riskerar att undergräva vidare framsteg i kampen mot fattigdom och hunger. Fördelningsfrågor samt frågor som rör hållbar utveckling måste därför ges större plats i den utvecklingsagenda som ska ta vid efter 2015”, säger Olav Kjørven.

 


The Millennium Development Goals Report,
är en årlig rapport om arbetet för att nå millenniemålen. Rapporten bygger på den senaste statistiken från över 25 FN-organ och andra internationella organisationer. Statistiken i sin helhet finns tillgänglig på http://mdgs.un.org.

För mer information: www.un.org/millenniumgoals

Kortfakta om hur det gått för de olika målen.

Läs mer

22 augusti, 2011

FN:s årliga rapport om millenniemålen 2011

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Några barn i ett flyktingläger i Sudan förbereder sin lunch. UN/Photo Fred Noy

Många framsteg har inte kommit de fattigaste till del

Samtidigt som betydande framsteg gjorts för att nå millenniemålen till år 2015, visar FN:s årliga statusrapport 2011 att stora utmaningar kvarstår. Framförallt handlar det om att de allra fattigaste i världen halkar efter.

”Fram till 2015 måste vi se till att
de löften som världens ledare gett
också kommer att hållas”


Inledande ord av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i rapporten som kom ut i början av juli 2011.

Viktiga framsteg har gjorts
Enligt rapporten, The Millennium Development Goals Report 2011, finns anledning att uppmärksamma de framsteg som gjorts sedan målen för mer än tio år sedan upprättades.

Framstegen innefattar bland annat:

  • minskad fattigdom
  • minskad hunger
  • minskad analfabetism
  • färre sjukdomar
  • samt satsningar på rent vatten

 

Millenniemålen har därmed bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom, räddat ett otaligt antal barns liv samt sett till att de får börja skolan.

Målen har även hjälpt till att minska mödradödligheten, bidragit till ökade möjligheter för kvinnor samt förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar.

Samtidigt visar rapporten att vi fortfarande har en lång väg att gå, främst när det gäller världens mest utsatta människor – de fattigaste, de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.

Fattigdomsbekämpning kräver en rättvis ekonomiska tillväxt
De framsteg som lyfts fram i rapporten beror delvis på ekonomisk tillväxt i flera utvecklingsländer men även specifika satsningar inom kritiska millenniemålsområden har spelat stor roll.

För att millenniemålen ska kunna uppnås krävs dock en mer rättvis ekonomisk tillväxt. En tillväxt som kommer alla människor till del och som möjliggör för alla – särskilt fattiga och marginaliserade grupper – att dra nytta av utvecklingen.

Förutom en rättvis ekonomisk tillväxt, anges även ökade bidrag – inte minst från olika stiftelser – som avgörande för flera framgångsrika insatser, exempelvis när det gäller vaccinationer och behandling av människor som lever med hiv och aids.

Ökade insatser för rent vatten och sanitet samt satsningar på flickor och kvinnor har också visat sig ge stora effekter på övriga millenniemål.

Enligt rapporten krävs också en övergång till en mer hållbar utveckling. Det handlar ytterst om att ekosystemen måste skyddas inför framtiden. Här blev den FN-konferens, som ägde rum i Rio de Janeiro i juni 2012 – Rio +20 – ett viktigt tillfälle för att komma överens om nya åtaganden. Här kan du läsa mer om konferensen och vad som beslutades.

Det här krävs för att målen ska uppnås


För att vi ska nå målen måste alla parter ta sitt ansvar. Rika och fattiga länder har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen.

Arbetet för en bättre värld kommer att ta tid och handlar om ett träget och långsiktigt arbete. Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om fem, tio och ibland till och med 25 år. Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom.

Här hittar du alla mål.

 

  

Läs mer