Fritextsök

27 oktober, 2011

Nordafrika

Nordafrika

Nordafrika har gjort stora framsteg på flera av millenniemålen; målet om universell grundskoleutbildning är nästan uppnått, läs- och skrivkunnigheten har ökat samtidigt som den extrema fattigdomen har halverats och andelen undernärda minskat.

Andelen pojkar och flickor som skrivs in i grundskolan har ökat markant i Nordafrika sedan 1990. Idag skrivs 99 procent av alla barn i regionen in i grundskolan. År 1990 var motsvarande andel endast 80 procent.

Läs- och skrivkunnigheten bland Nordafrikas unga ökade från 67 till 89 procent mellan 1990 till 2009. Nio av tio barn som under samma tidsperiod började grundskolan slutförde sista årskursen. Bland kvinnor har läs- och skrivkunnigheten ökat med 29 procent mellan 1990 och 2011. Motsvarande ökning för män under samma period är 16 procent.

Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat från 3 till 24 procent mellan år 2000 till 2014. Algeriet är det första landet i Nordafrika där mer än 30 procent av parlamentarikerna är kvinnor.

Trots framstegen för minskade könsskillnader är Nordafrika fortfarande långt ifrån jämställt. Enbart en av fem kvinnor har ett lönearbete utanför jordbrukssektorn – denna siffra har inte förändrats sedan 1990.

Nordafrika har redan uppnått målet om förbättrade sanitära förhållanden (ett delmål inom millenniemål 7) – 91 procent av regionens population har numera tillgång till toalett. Regionen gör även stora framsteg när det gäller att öka tillgången till rent dricksvatten.

Förbättrad mödravård har inneburit att mödradödligheten minskat drastiskt. År 1990 låg mödradödligheten på 160 döda per 100 000 födslar – motsvarande siffra är nu 69. Hälso- och sjukvårdsutbildad personal medverkar idag vid 83 procent av förlossningarna i regionen. År 1990 var endast 47 procent av förlossningspersonalen hälso- och sjukvårdsutbildad.

Regionen har uppnått flera mål inom ramen för millenniemålen; den extrema fattigdomen har halverats, samma sak gäller för andelen undernärda barn, och dödligheten bland barn under 5 år har minskat med två tredjedelar i jämförelse med 1990 års nivå.

I kampen mot hiv/aids återstår mycket att göra. Ändå har andelen hiv-smittade som fått tillgång till bromsmediciner ökat från 27 till 42 procent mellan år 2009 till 2012.

Uppdaterad: 2014

Läs om de övriga regionernal.

Läs mer

16 juni, 2011

Målen

Millenniemålen är världens löfte till de fattiga

Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.

Så kom millenniemålen till.

Det här krävs för att målen ska uppnås


För att vi ska nå målen måste alla parter ta sitt ansvar. Rika och fattiga länder har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen.

Arbetet för en bättre värld kommer att ta tid och handlar om ett träget och långsiktigt arbete. Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om fem, tio och ibland till och med 25 år.

Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom.

 

 

 

Läs mer