Idag släpps FN:s årliga statusrapport om millenniemålen. UN/Photo: Kibae Park

02 juli, 2012

Idag släpps FN:s statusrapport om millenniemålen

Fyra viktiga delmål – halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan och ökad tillgång till rent vatten – har enligt årets millenniemålsrapport (the Millennium Development Goals Report 2012) redan uppnåtts, tre år före 2015. Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det ”utmanande men möjligt” att nå de återstående målen. Det krävs dock att världens ledare inte backar från de åtaganden som gjordes för över tio år sedan.

I förordet ​​till årets millenniemålsrapport skriver Ban Ki-moon att ytterligare framgångar är beroende av att mål 8 – målet om ett globalt partnerskap för utveckling – uppfylls:

”Den nuvarande ekonomiska krisen som plågar stora delar av den utvecklade världen får inte tillåtas att bromsa eller vända de framsteg som gjorts. Låt oss bygga vidare på tidigare framgångar och inte ge upp förrän samtliga millenniemål har uppnåtts”, skriver FN:s generalsekreterare.

Framsteg i kampen mot fattigdom
Rapporten visar att den extrema fattigdomen har minskat i samtliga regioner.

För första gången sedan Världsbanken började sina mätningar av fattigdomstrender har fattigdomen dessutom gått ner både mätt i andel och antal. Detta gäller även Afrika söder om Sahara, där fattigdomen är som värst.

Preliminära beräkningar visar att andelen människor som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen redan under 2010 sjönk till mindre än hälften av 1990 års nivå. Det innebär att millenniemål 1 – att halvera den extrema fattigdomen jämfört med 1990 års nivå – redan har uppnåtts på global nivå.

Det är dock problematiskt att kampen för att halvera hungern inte varit lika framgångsrik – fortfarande går runt 900 miljoner människor och lägger sig hungriga varje kväll. Detta som en direkt följd av senare års globala kriser, som bland annat inneburit höjda livsmedelspriser.

Även andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten har halverats före utsatt måldatum.

Sedan 1990 har över två miljarder människor fått tillgång till rent dricksvatten (improved water sources), vilket motsvarar en ökning från 76 procent 1990 till 89 procent år 2010.

Förbättrad livssituation för sluminvånare
Framsteg har också gjorts när det gäller att förbättra livssituation för världen sluminvånare till 2020.

Mellan 2000 och 2012 minskade andelen sluminvånare från 39 till 33 procent och sedan 2000 har över 200 miljoner sluminvånare fått tillgång till antingen förbättrade vattenkällor, förbättrade sanitära förhållanden eller ett mer hållbart – mindre trångbott – boende.

Delmålet har därmed uppnåtts med marginal, samtidigt är det viktigt att understryka att urbaniseringen bidragit till att antalet människor som lever i storstädernas slumområden de facto har ökat – från 650 miljoner 1990 till 863 miljoner idag.

Jämställdhet i grundskolan
Rapporten pekar också på att världen äntligen har uppnått en annan milstolpe; jämställdhet i grundskolan.

Nu går nio av tio barn i grundskolan och flickor har gynnats mest av utbildningssatsningen. 2010 gick 97 flickor på 100 pojkar i grundskolan, att jämföra med 1999 då 91 flickor på 100 pojkar började skolan.

Enligt rapporten har andelen inskrivna barn i grundskolan ökat markant i Afrika söder om Sahara, från 58 procent 1999 till 76 procent 2010 – detta trots att andelen barn i grundskoleåldern ökat kraftigt.

Fler har tillgång till bromsmediciner
I slutet av 2010 hade 6,5 miljoner människor i utvecklingsländerna tillgång till bromsmediciner för hiv/aids, en ökning med mer än 1,4 miljoner sedan 2009 vilket är den största ökningen någonsin under ett år.

”Resultaten visar att millenniemålen har bidragit till att skapa fokus och mobilisera politisk vilja, ekonomiska resurser och engagemang på ett sätt som saknar motstycke. Vi har också sett att riktade investeringar – exempelvis vad gäller tillgång till energi och stärkande av kvinnors ställning – kan ha synergieffekter på samtliga mål. Barn till kvinnor som fått gå i skolan har exempelvis större chans att överleva sin femte födelsedag. Baserat på lärdomar från hela världen hjälper UNDP 39 länder att identifiera flaskhalsar och tackla de problem som hindrar utvecklingen. Detta för att öka takten i millenniemålsarbetet”, säger Olav Kjørven, chef för UNDP:s policyavdelning som har en central roll i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsagenda – efter 2015.

Framgångarna till trots återstår stora utmaningar.

Prognoser för 2015 visar att över 600 miljoner människor världen över fortfarande kommer att sakna tillgång till rent dricksvatten, närmare en miljard människor kommer försöka överleva på mindre än 1,25 dollar per dag, alltför många mammor kommer att dö i barnsäng alldeles i onödan och barn kommer att dö av sjukdomar som både kan förebyggas och botas.

Vidare kommer utsläppen av växthusgaser fortsätta att vara ett stort hot mot människor och ekosystem.

Vägen framåt
Med tre år kvar till 2015 är diskussionen om nästa globala utvecklingsagenda redan i full gång och under Rio-konferensen tidigare i sommar beslutades att skapa hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals efter 2015.

Tanken är att de nya målen ska bygga på millenniemålen och på ännu starkare sätt spegla alla tre dimensioner av hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. De ska också gälla alla världens länder – inte bara utvecklingsländerna.

”En lärdom från millenniemålsarbetet är att vi måste fokusera mer på att minska de växande klyftorna mellan de som har och de som inte har. Exempelvis finns stora fickor av fattigdom, också i medelinkomstländer som Kina och Indien. Vi ser också att miljö- och klimatutmaningarna blir allt större och riskerar att undergräva vidare framsteg i kampen mot fattigdom och hunger. Fördelningsfrågor samt frågor som rör hållbar utveckling måste därför ges större plats i den utvecklingsagenda som ska ta vid efter 2015”, säger Olav Kjørven.

 

Fakta om millenniemålen – mål för mål i korthet:

 • Millenniemål 1 – Halvera fattigdom och hunger
  Den extrema fattigdomen har halverats sedan 1990 och andelen människor som försöker överleva på mindre än 1,25 dollar om dagen har sjunkit från 47 till 24 procent.

 

 • Millenniemål 2 – Alla barn ska få gå i grundskolan
  Nio av tio barn börjar grundskolan och 90 procent av de som börjar slutför sin utbildning. Stora framsteg har gjorts i Afrika söder om Sahara där skolinskrivningen har ökat från 58 till 76 procent mellan 1999 och 2010.

 

 • Millenniemål 3 – Öka jämställdheten mellan kvinnor och män
  Målet om jämställdhet i skolan är uppnått – idag börjar ungefär lika många flickor som pojkar i grundskolan. Andelen kvinnliga parlamentariker har ökat men fortfarande är drygt 80 procent av världens parlamentariker män.

 

 • Millenniemål 4 – Minska barnadödligheten med två tredjedelar
  Antalet barn som dör innan sin femte födelsedag har minskat från över 12 miljoner 1990 till 7,6 miljoner 2010. Det innebär att över 13 000 färre barn dog varje dag 2010, jämfört med 1990.

 

 • Millenniemål 5 – Förbättra mödrahälsan och minska mödradödligheten
  Mödradödligheten har nästan halverats sedan 1990 – fortfarande är det dock långt kvar till det uppsatta målet.

 

 • Millenniemål 6 – Stoppa spridningen av hiv, malaria, tbc och andra smittsamma sjukdomar
  Tillgång till bromsmediciner mot hiv/aids har ökat kraftigt vilket gör att allt färre dör i sjukdomen. Då sjukdomen fortfarande sprids relativt snabbt innebär det att antalet människor som lever med hiv aldrig varit högre än nu – 34 miljoner. Dödsfallen i malaria har minskat med 25 procent sedan 1990 och även tbc är på tillbakagång.

 

 • Millenniemål 7 – skapa en miljömässigt hållbar utveckling
  Delmålet om vatten är uppnått och sedan 1990 har 2 miljarder fler människor fått tillgång till rent dricksvatten. Fortfarande saknar dock 2,5 miljarder människor drägliga sanitära förhållanden. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och ligger idag nära 40 procent högre än 1990.

 

 • Millenniemål 8 – skapa ett globalt partnerskap för utveckling
  Endast fem länder lever upp till löftet om att avsätta minst 0,7 procent av sin BNI till bistånd – Sverige är ett av dessa.  Biståndsnivån faller dessutom för första gången på över tio år. Utvecklingsländernas skuldbörda har däremot minskat och deras del i världshandeln har ökat – trots att världen inte lyckats enas om förbättrade handelsavtal för fattiga länder inom den så kallade Doha-rundan.


The Millennium Development Goals Report,
är en årlig rapport om arbetet för att nå millenniemålen. Rapporten bygger på den senaste statistiken från över 25 FN-organ och andra internationella organisationer. Statistiken i sin helhet finns tillgänglig på http://mdgs.un.org.

För mer information: www.un.org/millenniumgoals

 

MEDIAKONTAKTER

I Sverige
Monica Lorensson, monica.lorensson@undp.org, + 46 768 83 96 56

I New York
Newton Kanhema,
E-post: kanhema@un.org,
Tel: +1 212-963-5602

 

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter