Så mäts millenniemål 1

Millenniemål 1 lyder egentligen att vi ska ”utrota” den extrema fattigdomen och hungern. Att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015 är ett av de tre delmålen som finns för målet.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 1 har tre delmål och nio indikatorer.

Delmålen för mål 1 är följande:

  • Halvera andelen människor som lever på under 1 USD per dag – de som räknas som extremt fattiga (mätt från år 1990 fram till 2015).
  • Ge alla människor, inklusive kvinnor och unga som ofta diskrimineras, möjlighet till en anställning med drägliga arbetsförhållanden. Det innebär att de ska ha möjlighet till lönearbete med anständiga villkor.
  • Halvera andelen människor som lider av hunger och kronisk undernäring (mätt från år 1990 fram till 2015).

 

De nio indikatorerna för mål 1 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet.

Genom indikatorerna för mål 1 kan vi bland annat mäta andelen människor totalt – samt andelen människor i arbete – som lever på under 1 USD per dag.

Även förekomsten av undernärda barn under fem år mäts med hjälp av indikatorerna för mål 1.

På så vis får vi en fingervisning om hur det går för målet.

Indikatorerna för mål 1 hittar du här.

Här hittar du alla mål.