Sverige uppfyller målet om 0,7 procent av BNI i bistånd

Effektivare bistånd, skuldavskrivningar och rättvisare handelsvillkor för fattiga länder.  Det är detta som millenniemål 8 handlar om – det mål som framförallt de rika länderna bär ett stort ansvar för.

Vid flera tillfällen har de rika länderna lovat mer och effektivare bistånd. De åtta största industriländerna, G8, lovade 2005 att skriva av skulderna till de 18 fattigaste och mest skuldsatta länderna samt att fördubbla biståndet till Afrika 2010.

EU har också lovat att alla medlemsländer ska höja biståndet till 0,56 procent av bruttonationalinkomsten (BNI).

Sverige lever upp till FN:s mål om att ge o,7 procent av BNI i bistånd.

År 2009 var det bara Danmark, Luxemburg, Nederländerna, Norge och Sverige som nådde eller överträffade målet.

Läs mer om Sveriges arbete för ett effektivt bistånd.

Läs mer om G8-mötet 2005 då G8-länderna beslutade att skriva av skulderna för 18 afrikanska länder.

Löften från de rika länderna

Ytterligare exempel på vad de rika länderna har lovat är följande:

  • att utveckla ett globalt rättvist handels- och finanssystem
  • att utgå från behoven hos den fattigaste befolkningen i de minst utvecklade länderna
  • att genomföra skuldavskrivningar för de mest skuldsatta länderna
  • att bidra till att skapa bra arbeten för ungdomar
  • att arbeta för att utvecklingsländerna ska få tillgång till billigare läkemedel och ny teknik

Läs mer om millenniemål 8 och de rika ländernas ansvar.

Här hittar du alla mål.