Så mäts millenniemål 8

Millenniemål 8 handlar om behovet att öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Det innebär bland annat att de rika länderna tar ett större ansvar för att underlätta för fattiga länder att ta sig ur fattigdom.

För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen går, så finns det ett antal delmål (targets) och indikatorer (indicators) kopplade till vart och ett av målen.

Mål 8 har sex delmål och sexton indikatorer.

Delmålen för mål 8 är följande:

  • Utveckla ett finans- och handelssystem som är öppet, ickediskriminerande och har givna regler.
  • Bemöta de minst utvecklade ländernas behov.
  • Se till de speciella behov som finns bland små önationer under utveckling (small island developing states) och länder utan kust (landlocked countries).
  • På djupet adressera utvecklingsländers skulder, både på nationell och internationell nivå, så att skuldberoendet blir långsiktigt hållbart.
  • I samarbete med läkemedelsföretag tillhandahålla människor i utvecklingsländer nödvändiga läkemedel till rimliga priser.  
  • I samarbete med den privata sektorn tillgängliggöra ny teknologi, främst inom information och kommunikation.  


De sexton indikatorerna för mål 8 ska visa hur vi ligger till i arbetet med att uppnå målet

Genom indikatorerna för mål 8 kan vi bland annat mäta det officiella biståndet utifrån givarländernas BNI (Bruttonationalinkomst), de genomsnittliga tullpriserna på jordbruks- och textilprodukter från utvecklingsländer, samt avskrivna skulder.

Indikatorerna mäter också andelen människor som har tillgång – och råd – till nödvändiga läkemedel, samt andelen mobiltelefonanvändare per 100 invånare.

Indikatorerna för mål 8 hittar du här.

Här hittar du alla mål.